Economische transformatiemonitor (ETM) Economie

In steeds meer regio’s werken bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen aan het versterken van de economie.  Maar wat is de potentie van onze regio nu eigenlijk? Wat zijn onze sterke sectoren en aan welke knoppen moeten we draaien? Een scherp economisch profiel dat past bij het DNA van de regio helpt om deze keuzes te maken en alle partijen te inspireren om er samen de schouders onder te zetten.

Economische ambities

Met de economische transformatiemonitor kan een analyse worden gemaakt van de economische structuur van een regio zodat een antwoord kan worden gegeven op vragen als: wat zijn de exacte economische ambities van de regio, in termen van BRP? Wat betekenen de economische ambities voor de behoefte aan personeel (kwantitatief en kwalitatief)? Wie zullen deze arbeidsplaatsen gaan invullen in de toekomst? Welke eisen stelt dit aan het vestigingsklimaat (b.v. bereikbaarheid, woon- en leefklimaat)? Wat betekenen de ambities voor de arbeidsparticipatie en –productiviteit?

Cocreatie

We stellen dit economische profiel in co creatie op met de ondernemers, het onderwijs en de overheid op. Wij leveren het model, partijen in de regio zitten aan de knoppen: Wat is onze ambitie, in welke cross overs willen we investeren, wat zijn reële doorbraken in onze infrastructuur, hoe realiseren we met het onderwijs een betere aansluiting op de arbeidsmarkt?  Alle partijen zijn zodoende nauw betrokken bij de vulling van het model. Maar we organiseren ook een interactieve sessie met de regio waarin de belangrijke keuzes worden voorgelegd en partijen samen in gesprek gaan over de belangrijkste doorbraken.

Met het DEAL model kan vervolgens de stap naar de uitvoering worden gezet om de ambities om te zetten in concrete businesscases waarbij iedereen investeert in de realisatie. Deze aanpak heeft geleid tot de eerste regiodeal van Nederland in Noordoost Fryslan met als ambitie de economie met €400 mln. te laten groeien in 9 jaar.

 

De transformatiemonitor is een scenariomodel. Variabelen zijn schaalbaar en flexibel in te stellen. Partijen krijgen dus direct feedback op hun keuzes in ambitie en doorbraken. Ook kan kan niet alleen het meest optimale scenario in beeld worden gebracht, maar kan ook rekening gehouden worden met tegenvallende ontwikkelingen.

Monitoring

Het model biedt ook de mogelijkheid om monitoringsresultaten terug te koppelen in het model en zo de scenario’s periodiek bij te stellen. Met de transformatiemonitor wordt de economische potentie in een regio inzichtelijk gemaakt, de stakeholders kunnen vervolgens de regionale ambitie hierop enten. Dit is een eerste stap richting een regionaal economisch programma. Vervolgens kunnen ontwikkelingen met de transformatiemonitor worden bijgehouden en op basis daarvan acties voor bijsturing worden geformuleerd.

De transformatiemonitor is ingezet in de regio’s Noord-Oost Fryslan,  Zuid-Limburg, de Achterhoek,  Kop van Noord-Holland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente Goeree-Overflakkee. Hieronder vind je bij gerelateerde projecten de concrete opbrengsten.


Nieuws