Voortgangsevaluatie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 14 interviews, 22 stakeholders
• 2 focusgroepen
• 1 digitale enquête, 117 respondenten
• 1 pressure cooker

 

Over dit project

Leren, dynamiseren en bijsturen

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord werkt namens de regionale samenwerking Noord-Holland Noord aan een positief vestigings- en ondernemersklimaat en de strategische samenwerking tussen alle triple helix partners. Sinds 2017 is door 18 gemeenten, de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN in een dienstovereenkomst vastgelegd welke activiteiten op regionale schaal worden uitgevoerd. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie heeft de opdracht om activiteiten uit te voeren die de samenwerking en verhouding tussen lokale en provinciale partijen verbeteren en stimuleren.

 

Public Result heeft voor het ontwikkelingsbedrijf een voortgangsevaluatie opgesteld waarin drie vragen centraal staan:

  • Wat is het resultaat van de regionale economische samenwerking?
  • Is door het Ontwikkelingsbedrijf voldaan aan de opdracht?
  • Wat hebben het Ontwikkelingsbedrijf en de onderlinge samenwerking bijgedragen aan de doelstellingen van de overeenkomsten?
 

De economie van Noord Holland Noord is in de afgelopen periode stevig gegroeid met bedrijven (+ 1.500), FTE (13.000) en BRP (+ 1,4 mlrd). Uit de analyse blijkt dat het Ontwikkelingsbedrijf daaraan naar verwachting een stevige bijdrage heeft geleverd door de goede “gaspedalen in te drukken” waar halverwege de dienstverleningsovereenkomst een mooi rendement uit is gekomen. Het Ontwikkelingsbedrijf had een focus op de speerpuntclusters, die in potentie de meeste groei opleveren, en de juiste acceleratiefactoren voor economische groei zoals bijvoorbeeld het aanjagen van innovatief vermogen, ketendichtheid en regiomarketing.

De rollen die het Ontwikkelingsbedrijf daarbij aanneemt in de verschillende activiteiten dragen bij aan een stimulerende functie: door aan te jagen, te verbinden en te faciliteren. We zien dit terug in de concrete structurele groei die direct volgt uit de inspanningen van het Ontwikkelingsbedrijf zoals bijvoorbeeld 800 extra FTE’s die leiden tot een structurele economische groei van € 25 mln.

Voortgangsevaluatie én vooruitblik

Niet alleen heeft Public Result onderzocht waar het Ontwikkelingsbedrijf zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden, ook zijn partners uit de regio actief betrokken bij het proces. Het resultaat is een volledige en integrale evaluatie met een aantal aanbevelingen voor de regionale samenwerking, het Ontwikkelingsbedrijf zelf en de externe agenda.

 

Op diverse momenten en op verschillende manieren hebben stakeholders uit de regio input geleverd aan de voortgangsevaluatie en meegedacht over verbeteringen voor in de toekomst. Het resultaat: 14 interviews met 22 mensen, 2 focusgroepen met 11 aanwezigen, 1 pressure cooker met 7 deelnemers en een enquête met 117 respondenten. Daarnaast zijn ook alle relevante documenten van de afgelopen periode geanalyseerd. Deze voortgangsevaluatie beslaat de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Op basis van de evaluatie (hoe hebben we het gedaan in de eerste helft van de wedstrijd en zijn we klaar voor de tweede helft ?) worden verbetervoorstellen gedaan voor de tweede helft van de wedstrijd: de periode van 2021 – 2024 (de resterende periode van de dienstverleningsovereenkomst).

Nieuws

Werken bij Public Result?