Evaluatie ANNO II Noordoost Fryslân Economische structuurversterking

Noordoost Fryslân werkt met het ANNO programma al sinds 2012 samen met maatschappelijke en economische partners in de regio aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio, met als doel dat het een aantrekkelijke regio is om te wonen, werken en recreëren. De samenwerking is in 2012 gestart met de ANNO I agenda met een looptijd tot 2016. In 2016 is er een vervolg gegeven met de ANNO II agenda. De ANNO II agenda bestond bij de start uit 16 verschillende opgaven, verdeeld over drie thema's: Wonen en Leven, Grien en Blau en Economie. Daar waar ANNO I een sterk overheidsgestuurd programma kende met fysieke projecten als de realisatie van de Centrale As, is ANNO II veel meer een triple helix samenwerking gericht op sociaal economische structuur versterking.

Eerste successen van regionale samenwerking

Recente mijlpalen in de regionale samenwerking waren de ondertekening van de Regio Deal en de honorering van de aanvraag door het Rijk in 2018. Met de Regio Deal wordt een groot aantal opgaven van ANNO, met name in het thema Economie, maar ook van bijvoorbeeld Grien en Blau (duurzame landbouw) omgezet in een concreet uitvoering- en investeringsprogramma. Tegelijk zijn de overige opgaven uit ANNO die niet onder de Regio Deal vallen (zoals bijvoorbeeld wonen en zorg) belangrijk voor de realisatie van de Regio Deal.

Lerende evaluatie in coproductie

Public Result heeft een tussenevaluatie ANNO II uitgevoerd. De tussentijdse evaluatie is zowel een terugblik als een vooruitblik. Er wordt teruggekeken op de afgelopen twee jaar ANNO II om te bepalen wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn. Het is daarnaast ook belangrijk dat er vooruit wordt gekeken om te bepalen welk vervolg er moet worden gegeven aan de regionale samenwerking met het oog op de Regio Deal. Daarbij is het de kunst om te behouden wat goed gaat in de regionale netwerksamenwerking, maar ook om een een goede balans te vinden tussen het draagvlak van alle betrokken partijen (42) en hun achterban en de noodzakelijke slagkracht om resultaten te boeken. Op basis daarvan zijn samen met de stakeholders diverse organisatiemodellen ontwikkeld om het programma ook voor de komende jaren goed te borgen,  op basis waarvan bestuurders uiteindelijk een keuze kon worden voorgelegd.

 

De evaluatie kenmerkte zich door een interactief karakter. Betrokken partijen zijn gedurende het gehele proces meegenomen in alle tussen resultaten en het doordenken over de verbetermaatregelen. Zo kent het evaluatie onderzoek een breed draagvlak voor executie.

Nieuws

Werken bij Public Result?