Regio Deal Noordoost Fryslân Economische structuurversterking

Maandag 24 september 2018 zetten 43 organisaties hun handtekening onder de tweede fase van de Regio Deal Noordoost Fryslân. De ondertekening van de Regio Deal Noordoost Fryslân fase II vond plaats tijdens het regiocongres  ‘Regio Deal II, doorschakelen naar een hogere versnelling’ in Theater Sense in Dokkum.

De eerste fase van de Regio Deal werd tijdens een drukbezochte Regiobijeenkomst op 17 juli 2017 in het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost ondertekend door 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regio Deal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’. De ondertekenaars spraken hiermee de ambitie uit om zich, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen in te zetten voor een vitale Noordoost Friese economie. Deze Regio Deal is hiermee de eerste die landelijk wordt ondertekend.

 

Van Regio Deal naar versnellingsagenda

Noordoost Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. Om deze ambitie te kunnen realiseren, wordt deze Regio Deal samen met de ondertekenaars uitgewerkt in een versnellingsagenda voor de komende jaren. Hierin staan voorstellen zoals het stimuleren van  innovatie & ondernemerschap en een betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt. Daarnaast willen veel mkb-ers meer samenwerken met kennisinstellingen, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd of de ingangen om dit van de grond te krijgen. Een kennismakelaar kan hierin een belangrijke rol spelen vanuit bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis. Ook het oprichten van een Bouwcampus is één van de voorstellen.

 

Mijlpaal in Noordoost Fryslân

Burgemeester Marga Waanders benadrukte dat de proeftuin Maak Verschil, waar de regio het afgelopen jaar deel van uitmaakte, de noodzaak om nog beter samen te werken duidelijk heeft gemaakt: vraaggestuurd en in wisselende coalities van partijen. “Het tekenen van de Regio Deal is een vorm van geregistreerd partnerschap, een serieuze zaak!”, aldus Waanders. Demissionair minister Plasterk van BZK liet in een videoboodschap weten dat deze ondertekening een mijlpaal is: “BZK ziet graag dat andere regio’s het voorbeeld van Noordoost Fryslân volgen en regionaal de opgaven aangaan.”

Undernimmersgeast en ynnovaasjefermogen

Gedeputeerde Johannes Kramer roemde de regio om haar perspectief en potentie: “Wat in potinsje sit hjir! Bygelyks op it mêd fan bou-iverigens. De ûndernimmersgeast en it ynnovaasjefermogen is hjir heech. Tink oan skipsmakkerij Barkmeijer dy’t in hiel ynnovatyf baggerskip op ierdgas bout.” Applaus klonk toen Kramer afsloot met de woorden: “Want sis no sels, at jo hjir yn Noardeast-Fryslân bedarje, wolle jo dochs nea wer oars? No, wêr kin ik tekenje?  

 

Extra zetje

Namens de ondernemers sprak Tom de Boer als voorzitter van de ONOF. Veel ondernemers hebben meegedaan met opstellen van de Regio Deal. “Ondernemers hebben soms een extra zetje nodig, daar zijn faciliteiten voor nodig. Bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost. Wanneer er zoveel partijen tekenen, dan moet het goed komen!”, aldus De Boer. Frank van Hout, lid van het College van Bestuur van het Friesland College gaf namens het onderwijs aan dat ook het onderwijs soms een ‘schop onder de kont’ nodig heeft. Hij ziet de naam ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ graag gewijzigd in ‘samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt. “Het is belangrijk om elkaar bij de hand te nemen om de weg naar de toekomst te bewandelen.”

Tenslotte werd het Kennisportaal geopend door Henri Geursen, voorzitter van de Gouden Driehoek. “Voor ondernemers is het belangrijk ze weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Een eerste stap is nu gezet met de samenwerking tussen het Kennislab, de Kenniswerkplaats, het KEI en de nieuwe Gouden Driehoek. Zij werken nu al vanuit één loket in het KEI in Buitenpost”.

(Bron: dwaande.nl)

 

Tweede fase

Op 24 september 2018, is de tweede fase van de Regio Deal van start gegaan: de versnellingsagenda tot 2025 ligt uitgewerkt klaar. Met een investeringspakket van € 56 miljoen wil de regio de economie de komende jaren aanjagen. Daarvan wordt 30 miljoen ingebracht door de deelnemende partijen.

In een brief aan de Kamer op 16 november hebben ministers Carola Schouten (LNV) en minister Kajsa Ollongren (BZK) bekend gemaakt dat Noordoost Fryslân een van de twaalf regio’s is die middelen krijgt om samen met het Rijk te werken aan ontwikkeling van een beter woon- en leefklimaat en de regionale economie.

Noordoost Fryslân komt voor de ingediende deal van Netwerk Noordoost samen met het project Holwerd aan Zee in aanmerking voor € 25 miljoen. Het Rijk heeft met de regio het voorstel uitgewerkt en begin september 2019 een overeenkomst gesloten met de regio.

Public Result heeft het proces van totstandkoming van de Regio Deal ondersteund met de methodiek van het DEAL model.

 

Hieronder kan je de Regio Deal downloaden.

Werken bij Public Result?