Regio Deal Economische structuurversterking

Bij een Regio Deal hebben het Rijk en de regio een samenwerking om de regio aan te sterken. Het doel is om de welvaart te vergroten op het gebied van wonen, werken en leven. Public Result begeleidde de eerste Regio Deal in Nederland in Noord Oost Fryslân met als ambitie de economie met € 400 miljoen te laten groeien in negen jaar. Het Rijk draagt in totaal € 25 miljoen bij aan een totaal investeringspakket van ondernemers, onderwijs partijen en overheid van circa € 60 miljoen. Een boost voor de welvaart van de regio en de samenwerking in de regio waaraan 42 partijen deelnemen. Ook de Zuid-Hollandse Delta heeft (ondersteund door Public Result) succesvol een Regio Deal weten te sluiten. Op dit moment is Public Result in Delft aan het werken om daar een Regio Deal te realiseren.

 

Het kabinet Rutte IV heeft duidelijk gemaakt dat er weer middelen voor de regio’s beschikbaar komen. Hoe zorg je ervoor dat het nu wél lukt met een Regio Deal voor je regio? De criteria en kaders voor de nieuwe Regio Deals (tranche 4, 5 en 6) zijn sinds vrijdag 1 juli j.l. bekend. Lees onderaan in de Kamerbrief waar een aanvraag voor de regio aan moet voldoen. In elke ronde in de komende vier jaar zal circa € 300 miljoen worden verdeeld over de Nederlandse regio’s en steden. In totaal dus een pot van € 900 miljoen!

 

Het zal sterker aankomen op een aanvraag die laat zien hoe de beoogde Regio Deal aan een brede welvaart bijdraagt. Dit laat je zien door een duidelijke ambitie te formuleren over doeltreffende maatregelen en impact op kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. Daarnaast staat de aanjagende werking van de Regio Deal centraal. Zo moeten de programma’s kunnen rekenen op een breed draagvlak in de regio, en moet deze bijdragen aan een samenwerking met het Rijk en regionale partners, die verder gaat dan alleen het ontvangen van subsidiemiddelen.

 

Benieuwd hoe je een succesvolle Regio Deal aanvraag in korte tijd kunt opstellen? Lees dan verder:

 

Boost je regio met een Regio Deal

Met het door ons zelf ontwikkelde DEAL-model (Doen, Energie, Afspraken, Lef) zorgen wij voor een uitwerking van de opgaven waar je voor staat naar een concreet uitvoeringsprogramma dat voldoet aan alle eisen die het Rijk stelt. Een integrale aanpak voor de meervoudigheid van opgaven van de brede welvaart met doelmatige en doeltreffende businesscases. Voldoende uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken. Een vitale coalitie van publieke en private partijen en afdwingbare afspraken over regionale cofinanciering.

 

Regio Deal in co-creatie

We stellen de Regio Deal op in co-creatie met de ondernemers, het onderwijs en de overheid. Wij leveren het model en de partijen in de regio zitten aan de knoppen. Het komen tot een Regio Deal is dus een interactief proces, met een uitgekiende inhoudelijke en procesmatige agenda. Er wordt gewerkt met een brede groep van sleutelfiguren, koplopersgroepen en uitwerkteams om breed draagvlak te houden, maar ook voldoende meters te kunnen maken. Het Rijk werkt het liefst samen met een stevige regionale governance structuur waarin alle partijen uit de triple helix vertegenwoordigd zijn. Wij zorgen voor de inrichting van die samenwerking, het procesontwerp en begeleiden partijen om samen hun ambities te realiseren. Lees hoe Jelle Boerema bestuurlijk trekker van Noord Oost Fryslan terugkijkt op dit proces.

 

Doorlooptijd

Een regio met ambitie en concrete plannen kunnen wij in een doorlooptijd van 3 maanden begeleiden tot de indiening van de Regio Deal bij het Rijk.

In vier stappen naar een Regio Deal

Stap 1: Identiteit en ambitie

Wat is het (economische) profiel van jouw regio en hoe kan zich dat verder ontwikkelen? Samen met betrokken partijen gaan we op zoek naar wat jouw regio onderscheidt en waar de kansen liggen. We ondersteunen met een slimme analyse van de belangrijkste facts & figures in een gebied en brengen het materiaal tot leven met een gespreksronde.

 

Stap 2: Doorbraken

Wat zijn belangen van partijen, aan welke doorbraken willen partijen gezamenlijk werken en welke vitale coalities kunnen worden gevormd? We stellen scenario’s op. Partijen bepalen in een brede interactieve sessie de ambities en de doorbraken waar ze samen aan werken. We kunnen samen een impactmonitor ontwikkelen om de impact van de doorbraken in kaart te brengen en ook later tijdens de uitvoering te kunnen monitoren.

 

Stap 3: Businesscases

Welke concrete maatregelen moeten genomen worden? Wij helpen met een aantal gerichte pressure cookers de vitale coalities bij het totstandkoming en opstellen van concrete businesscases: Niet alleen de maatregel, maar ook de concrete uitgangspunten om tot een sluitende begroting te komen, de taakverdeling en de planning. We ondersteunen praktisch en inhoudelijk bij de opstelling van de businesscases en indien nodig bij de evaluatie en inrichting van de governance.

 

Stap 4: Uitvoeringsprogramma voor de Regio Deal
Wat is er nodig om een uitvoeringsprogramma in de markt te zetten dat een grote kans maakt om een Regio Deal met het rijk te worden? We helpen hier om de dealmaking af te ronden. Laatste hangpunten worden opgelost en de facilitering van het gehele programma wordt geregeld. We helpen bij het opstellen van een intentieakkoord en begeleiden tot de handtekeningen zijn gezet.

 

Lees meer over hoe we deze stappen in Noord Oost Fryslân hebben gezet.

 

Het DEAL-model is een instrument dat door Public Result al meer dan 10 jaar wordt gebruikt in diverse projecten om deals te maken. Het model is in de (Rijks-)praktijk getoetst en kent een concreet uitgewerkt handboek.


 
Over kennisgebied Economische structuurversterking

Economische structuurversterking

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel zet door maar (nog) niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd boven water hebben weten...

Lees verder >

Werken bij Public Result?