Handelingsperspectief economie Noordwest Friesland Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 1 handelingsperspectief
• 2 werksessies
• 4 programmalijnen met 11 projecten

 

Over dit project

Noardwest Fryslân in nije tijd

Harlingen, Waadhoeke en het noordwestelijk deel van de gemeente Leeuwarden vormen samen een karakteristieke regio in het Noordwesten van Friesland, strategisch gelegen bij de Afsluitdijk en met een goed woonklimaat. De regio kent meer dan 7.800 bedrijven, die goed zijn voor meer dan 23.000 banen. Meer dan 95% van de bedrijven zijn MKB’ers. Er werd in 2018 in de regio €1,45 miljard verdiend, voor een belangrijk deel in de agrifood, het maritieme cluster, schone energie, toerisme en recreatie, maakindustrie en bouw. De gezamenlijke ambitie is om een regio te blijven / worden waar economische vitaliteit, rust, ruimte en leefbaarheid in balans zijn. Door inzet op de sterke sectoren in de regio is in potentie een economische groei mogelijk van €324 miljoen ofwel een groei van 22% (in ca. 10 jaar).

 

Hoewel het algemene beeld van brede welvaart in Noordwest Fryslân relatief goed is op sociale aspecten, zoals welzijn, tevredenheid met het leven, woontevredenheid, sociale samenhang en veiligheid (zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde), scoort de regio minder op economische aspecten zoals inkomen, opleidingsniveau en het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner. Dit is bekend geworden als de ‘Friese paradox’.

 

In 2019 is Public Result betrokken geweest bij het opstellen van een socio-economische SWOT-analyse voor de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Op basis van de kansenverkenning in het kader van de SWOT-analyse heeft de regio (samen met Public Result) het jaar daarop een sociaal-economische actieprogramma opgesteld én een aanvraag voor een MKB-deal bij het Rijk ingediend.

 

Het actieprogramma is inmiddels volop in uitvoering – onder leiding van een triple helix programmateam.

De regio wil nu de samenwerking op een hoger niveau tillen en een gezamenlijk programma ontwikkeling dat de regionale economische vitaliteit, leefbaarheid en brede welvaart ondersteunt. Public Result staat de regio bij met de uitwerking van het handelingsperspectief voor de economie.

 

Tijdens 2 ambtelijke werksessies zijn de 4 programmalijnen, Innovatie en Ondernemerschap, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Versterken Woon-Vestigingsklimaat en Slimmer Samenwerken uitgewerkt voor de hele regio en is een investeringspakket van in totaal 26 miljoen euro samengesteld. Dit pakket kan, volgens een berekening op basis van benchmarks in vergelijkbare Nederlandse regio’s, € 70 miljoen structurele directe impact bereiken. Naast economische groei verwachten we dat dit handelingsperspectief het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, de toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking (+30%), en de arbeidsparticipatie (+ 5%) positief zal beïnvloeden en zo een bijdrage zal leveren aan het doorbreken van de ‘Friese paradox’.

 

Economische transformatiemonitor voor Leeuwarden

Om een nog accurater beeld te krijgen van de regio heeft de gemeente Leeuwarden Public Result gevraagd om de economische transformatiemonitor van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke uit te breiden met Leeuwarden en ommeland. Dit heeft geleid tot een aanpak waarin we drie stappen hebben gehanteerd: het inschatten van het aantal werknemers per sector in de landelijke kernen, ophoging van de arbeidsproductiviteit per sector en inschatting van de toegevoegde waarde, en een toevoeging van de ETM van Leeuwarden aan het profiel van Noord-West Fryslân. Het uiteindelijke resultaat was een presentatie waarin de belangrijkste data op een rij werden gezet.

Nieuws

Werken bij Public Result?