Investeringsagenda Midden-Limburg Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda

Resultaten in het kort

• 1 door de regionale samenwerkingsverbanden gedragen investeringsagenda
• 3 focusgroepen
• 8 programmalijnen
• 30 concrete businesscases

 

Over dit project

Het verbindend hart van Midden-Limburg

De regio Midden Limburg is strategisch gelegen tussen Brainport Eindhoven, het sterk verstedelijkte Zuid-Limburg, Greenport Venlo, het Ruhrgebied en België. Het is een vitale, groene en verbindende regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. De regio heeft een bruto toegevoegde waarde van ca 7 mlrd met 118.000 banen. De economische motor van de regio wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB in sectoren als de agribusiness, maakindustrie, logistiek, leisure & retail en zorg. De regio kent een goede uitgangspositie als het gaat om het prettige woonklimaat in de vitale dorpen, maar ook in de stad en uiteraard de prachtige natuur. Uitdagingen liggen vooral op het gebied van de arbeidsmarkt; Midden-Limburg heeft te maken met een vervangingsvraag van 17.000 werknemers in 2030.

 

In de regio wordt keihard gewerkt door diverse regionale samenwerkingsverbanden: Ons WCL, OML, Platform Vitale Landbouw, Keyport, SML en de Taskforce Post Corona. Door de krachten te bundelen is de regio voornemens om de brede welvaart in Midden-Limburg een boost te geven en zich te laten zien als partner voor diverse investerende partijen waaronder de Provincie (POVI), het Rijk (diverse investeringsfondsen zoals Volkshuisvestingsfonds, regiomiddelen, Wopke-Wiebesfonds) en Europa. Om die redenen heeft de regio besloten om de handen ineen te slaan en een gezamenlijke investeringsagenda op te stellen.

Een breed gedragen agenda

Public Result heeft de investeringsagenda voor en samen met de regio opgesteld. De opgestelde ambitieuze investeringsagenda geeft de brede welvaart in de regio een impuls langs 4 lijnen:

  • Door te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Limburg
  • Door te werken aan een toekomstbestendige economie (circulair)
  • Door te werken aan een gezonde aantrekkelijker woonomgeving Midden-Limburg
  • Door talentontwikkeling en innovatie

 

Om de programmalijnen te vertalen naar een concrete investeringsagenda, heeft Public Result middels het DEAL-model 30 maatregelenpakketten langs 8 verschillende thema’s opgezet; circulair en bio-based, agrifood, landschap en natuur, onderwijs en arbeidsmarkt, economie en innovatie, mobiliteit, wonen en leefbaarheid en recreatie en toerisme. Centraal in het DEAL model staan Doen, Energie, Afspraken en Lef. De businesscases jagen tegelijk de economie, de arbeidsmarkt, de vitale kernen en het woon- en leefklimaat in de regio aan. In interactieve sessies zijn de businesscases besproken met sleutelfiguren uit de regio. Zo is ruimte gelaten voor partijen in de regio om er tijdens de uitvoering in vitale coalities verder vorm aan te geven. De diverse businesscases gaven inzicht in de impact die beoogd werd. Dit is, in het kader van de investeringsagenda, opgebouwd tot een impactmonitor die laat zien wat de effecten van de regionale investeringsagenda Midden-Limburg op de brede welvaart zijn.

 

De regio heeft de handen ineen geslagen en voert de investeringsagenda sinds begin 2022 samen uit.'We hebben als regio veel te bieden en moeten de kansen benutten die we hebben om Midden-Limburg op de kaart te zetten.'

Peter Koolen - Wethouder Nederweert


Nieuws

Werken bij Public Result?