Operationalisering Economische Agenda Noord-Holland Noord Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 6 programmalijnen
• 16 businesscases
• Gedragen eindrapport (economische agenda)

 

Over dit project

Noord-Holland Noord - ofwel ‘Holland boven Amsterdam’ is een gezonde regio met een krachtige uitgangssituatie. De mensen werken, wonen en recreëren in een gebied dat uitblinkt in watermanagement, (duurzame) energie toepassingen, een uiterst aantrekkelijk toeristisch aanbod en een innovatieve en diverse agri & foodsector.

 

Focus op samenwerking

In de regio wordt op verschillende vlakken steeds beter samengewerkt om de concurrentiekracht van de regio duurzaam te versterken. Elk van de drie sub-regio’s West-Friesland, regio Alkmaar en Kop van Noord-Holland kennen een eigen samenwerkingsverband waarin gemeenten intensief met het bedrijfsleven en onderwijspartijen samenwerken aan een uniek economisch profiel dat in samenhang met de andere regio’s Noord-Holland Noord versterkt.

 

In opdracht van het ontwikkelingsbedrijf (ONHN) ontwikkelde Public Result een gezamenlijke operationalisering van de economische agenda Noord-Holland Noord. Dit is niet alleen van belang voor het rendement op de in het ONHN (en de ROM InWest) geïnvesteerde euro, maar ook om met voldoende tempo in te spelen op kansen die zich voordoen vanuit provincie, rijk en de Europese Unie.

 

Een aantal punten waren van belang tijdens deze operationalisering:

  • Er komt een operationalisering van de speerpunten en projecten: de agenda is SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)
  • De agenda is inspirerend en in coproductie met de partners en regio opgesteld
  • De agenda maakt verschil, jaagt innovatie aan en versterkt structuren
  • De agenda bouwt voort op kansrijke projecten, initiatieven en beleid

De agenda is opgesteld aan de hand van vier stappen:

  • In de eerste stap deden we een verkenning en hebben we een programmaposter opgesteld. Daarnaast organiseerden we een werksessie met sleutelfiguren , waarin we onder andere  de gezamenlijke ambitie en het proces hebben afgestemd.
  • In de tweede stap hebben we de ideeën uitgewerkt in concrete businesscases. We gaan op basis van bestaande en nieuwe projecten aan de slag met de volgende vragen: wat beogen we met dit project? Waar draagt het aan bij? Waar ligt het raakvlak met andere projecten, zijn er cross-overs? Welke verwachte investeringen moeten worden gedaan?
  • In de derde stap hebben we de impact van de businesscases berekend. Wat voor maatschappelijke en economische effecten zijn er geweest? Wat zijn de resultaten per actielijn?
  • In de vierde stap zijn we tot de daadwerkelijke economische agenda gekomen. De agenda is een uitwerking van de gezamenlijke ambitie, de gekozen focus en een doorkijk naar de concrete businesscases met uitvoerbare maatregelenpakketten.

 

Uiteindelijk hebben we 6 programmalijnen gevormd, waar 16 businesscases, inclusief de impact, zijn beschreven. De programmalijnen zijn energie, innovatie/incubatie, data/IT, circulair, bedrijventerreinen en onderwijs en arbeidsmarkt. Door middel van onze integrale aanpak is een breed gedragen programma ontstaan, dat de belangen van alle stakeholders vertegenwoordigt.

Nieuws

Werken bij Public Result?