Regio Deal Delft Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda

Resultaten in het kort

● Regiodeal aanvraag voor het programma van 56 mln euro.
● Gemeente Delft, haar 24+ partners; een gezamenlijke aanvraag.
● Vier programmalijnen, talentontwikkeling & onderwijs, kansengelijkheid & inclusie, werkgelegenheid & arbeidsmarkt en economie.
● Vijf toonaangevende initiatieven en concrete business cases.

 

Over dit project

Delft is een stad van ruim 100.000 inwoners, in het hart van de regio Rotterdam Den Haag. In Delft komen verleden, heden én toekomst samen. Het is een stad met een rijk verleden en een boeiend erfgoed, en een stad van innovatie en technologie. Maar Delft is ook een stad van tegenstellingen, met een ongelijke verdeling van de brede welvaart. Terwijl vooral hoogopgeleide Delftenaren profiteren van de kansen die de stad en de bloeiende kenniseconomie bieden, heeft een grote groep inwoners veel minder mogelijkheden om kansen te benutten. Deze groep inwoners woont voornamelijk in Delft West. Door deze grote ongelijkheid staat de brede welvaart onder druk.   Samen met zijn triple helix partners heeft de gemeente Delft een regiodeal aanvraag ingediend om de brede welvaart te versterken. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de kansenongelijkheid in de regio, de hoge criminaliteitscijfers en het lage vertrouwen in de instituties. Public Result heeft de regio ondersteund in het opstellen van de regiodeal en het onderliggende programma daarvoor.

Kansen voor iedereen

Delft is in de regio een krachtige motor voor economische groei en innovatie. De stad heeft een uniek ecosysteem, met de TU Delft campus als aanjager. Het benutten van dit potentieel is een grote opgave en cruciaal voor Delft. De stad heeft een sterk technologisch gedreven economie. Veel bedrijven, van startup tot het brede midden- en kleinbedrijf, zoeken technisch geschoold personeel op alle niveaus, van vmbo tot universiteit. Om de brede welvaart te ondersteunen wil Delft zich ontwikkelen van kennisstad tot innovatiedistrict. Om deze ambitie te realiseren is er een regiodeal aanvraag gedaan met een focus op drie programmalijnen:

  1. Talentontwikkeling
  2. Verbinding onderwijs en bedrijfsleven
  3. Fysieke verbindingen

Regio Deal: gebiedsgericht werken aan brede welvaart

Public Result heeft de stad Delft begeleid bij het opstellen van een aanvraag voor de 4e tranche van de Regio deal. Samen met partners zoals de TU Delft is op basis van lopende en startende initiatieven concrete businesscases uitgewerkt en een monitor opgesteld om de impact op de brede welvaart te meten. Deze businesscases vormen de basis van de aanvraag. Tijdens meerdere interactieve sessies is daarom de concrete uitwerking van de businesscases opgepakt, zijn er cross-overs ontwikkeld en is aan het verbindende verhaal gesleuteld.

De gewenste situatie is een verbonden stad met gelijke kansen voor iedereen, waar iedereen kan meedoen en arbeidspotentieel optimaal wordt benut. Waar kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, mensen oog voor elkaar hebben en waar de groei ten goede komt aan iedereen.

Om dit doel te bereiken hebben de partners vijf concrete voorstellen gebundeld in de aanvraag:

  1. Social hubs, laagdrempelige toegangspoorten in de wijk naar talentontwikkeling, werk en onderwijs.
  2. Smart Makers Delft, focus op betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
  3. FRAIM, vormgeving van fysiek werk met mensgerichte technische innovaties.
  4. Broedplaatsen aanpak, met meer plekken voor (sociaal) ondernemerschap wordt ingezet op talentontwikkeling en een grotere kans op een baan en zingeving.
  5. Fysieke verbindingen, met het mobiliteitsprogramma Delft 2040 wordt ingezet op een verbeterde verbinding tussen de verschillende gebieden in de regio.

 

Van start

Begin 2023 wordt bekend of het Rijk de aanvraag toekent aan de regio Delft. De partners zijn er klaar voor!

 

Nieuws

Werken bij Public Result?