Beroepsonderwijs Achterhoek transitieatlas Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Resultaten in het kort

• 2 sessies, 51 deelnemers uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid
• Bewustwording en urgentiebesef mismatch arbeidsmarkt
• Ambitie om economisch minstens net zo hard als NL te groeien
• Commitment van 3 o's voor maximale inzet op innovatie en talent
• Voorkeur om nieuwe werknemers uit de regio te halen
• Gezamenlijke opgaven voor beroepsonderwijs, overheid en ondernemers

 

Over dit project

De Achterhoek is een bruisende regio die volop inzet op economische vitaliteit en leefbaarheid. Met kracht wordt ingezet op groei en innovatie in sectoren als de smart industry, agrifood, health en logistiek. De vraag die daarbij steeds meer een rol zal gaan spelen is: Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten kunnen leveren? En welke rol kan het beroepsonderwijs daarbij spelen? Gegeven de verwachte leerlingendaling heeft deze opgave des te meer urgentie.

Mismatch beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Onderwijs, ondernemers en overheid in de Achterhoek hebben gezamenlijk het initiatief genomen om met de Transitieatlas beroepsonderwijs zicht te krijgen op de mismatch op de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen daarvoor. Met de Transitieatlas is een aantal scenario’s ontwikkeld voor de mogelijke potentie in de economie en de veranderende vraag naar arbeid in 2025 en de mate waarin het beroepsonderwijs hierin kan voorzien.

Aan de hand van een interactief proces met sleutelfiguren uit de regio zijn normen, waarden en criteria die relevant zijn voor deze vraagstukken opgehaald en zijn groeiscenario’s gekozen. Dit leidt tot een beeld van de spanning op de arbeidsmarkt, welke ambitie de Achterhoek daar voor de toekomst aan verbindt, de uitwerking van deze ambitie en de opgaven die er uit volgen.

Ondernemers, onderwijs en overheid goed zicht op toekomst

In twee interactieve bijeenkomsten hebben ondernemers, onderwijs en overheid aan de hand van stellingen en vragen zich uitgesproken over hun verwachtingen van economische groei, knelpunten op de arbeidsmarkt en de manieren waarop die kunnen worden opgelost. De discussie hierover werd op hoog niveau gevoerd en daaruit bleek dat de regio goed zicht heeft op de toekomst. Het resultaat van analyses en de bijeenkomsten is in een rapport aan de regio aangeboden.

27.000 nieuwe werknemers nodig: maximale inzet op innovatie en talent

Belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn dat om de regio minimaal zo hard als de Nederlandse economie te laten groeien maximale inzet op innovatie en talent nodig is. De beroepsbevolking zal tot 2025 dalen met 12.000 en elke dag gaan 21.000 mensen buiten de regio aan het werk. De regionale economie kan tot 2025 met €1.490 miljoen groeien, als de stuwende sectoren flink innoveren.

Tot 2025 zijn 27.000 nieuwe werknemers nodig (vervanging en uitbreiding). De regio kiest ervoor om deze nieuwe werknemers zoveel mogelijk uit de regio zelf te halen: zij-instromers en leerlingen uit de regio die instromen op de regionale arbeidsmarkt kunnen de mismatch tussen vraag en aanbod bijna geheel oplossen. Hiervoor zal de arbeidsparticipatie flink moeten stijgen en zal de regionale werkgelegenheid aantrekkelijk en bekend moeten zijn voor jongeren uit de Achterhoek.

Hieruit volgen opgaven voor het beroepsonderwijs (spreiding en kwaliteit) en voor overheid, onderwijs en ondernemers die in samenwerking met deze onderwerpen aan de slag zullen gaan.' "We hoeven er niet van te schrikken. Wel betekent dit dat we een opgave hebben. Namelijk dat we met minder mensen de economie draaiende moeten houden."
René van Gils, bestuur ROC Graafschap College

"De meeste Achterhoekse bedrijven zijn geworteld in de regio. De drempel om te verhuizen is voor die bedrijven heel groot. Maar als er straks minder handen zijn, zullen we dus wel een oplossing moeten
vinden." Peter Rikken, voorzitter VNO-NCW Midden

De Gelderlander 21 december 2017'


-


Werken bij Public Result?