Anticipeerprogramma Achterhoek Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

De Achterhoek is een van de regio’s die te maken krijgt met de bevolkingstransitie. De Regio onderkent deze ontwikkeling in haar visie op de toekomst, de Agenda 2020. Zij werkt vanuit deze visie al hard en voortvarend aan de ontwikkeling van concrete programma’s en projecten om de bevolkingstransitie te ondervangen. Het uitgangspunt voor de regio is het gebied duurzaam en vitaal te houden. De gemeenten werken samen middels een intergemeentelijke samenwerking (WGR). Zij  hebben in de ontwikkeling  van de Agenda 2020 samen opgetrokken met andere overheden, ondernemers en (maatschappelijke) organisatie’s.

Dit zogenoemde Achterhoekse model waarbinnen de drie O’s samen werken aan de uitvoering van de Agenda 2020 is cruciaal voor een slagkrachtige uitvoering.

Het startdocument Achterhoek heeft de functie om samen met de Regio verdere stappen te zetten in het aanscherpen van keuzes. Het document overziet de ontwikkelingen bij de betrokken partijen in de regio in het licht van de Agenda 2020, biedt kritische nuances, geeft de relevante vraagstukken weer en reikt concrete handvatten aan voor de uitvoering. Uiteindelijk hangt de succesvolle uitvoering van de agenda af van lokale partijen, organisaties en enthousiasme bij de betrokken personen.

Nieuws

Werken bij Public Result?