Anticipeerprogramma Hoeksche Waard Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak. De Hoeksche Waard is één van de ‘anticipeerregio’s’ in Nederland: gebieden waar in de toekomst sprake zal zijn van een bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. De regio kan zich hier tijdig op voorbereiden en maatregelen treffen om de negatieve gevolgen te keren, als ook de aanwezige kansen te benutten.

De regio is zich hier goed van bewust en wil, ondersteund door de provincie en het ministerie van BZK, aan de slag met een voortvarende aanpak. Daarbij speelt niet alleen de toekomstige demografische transitie een rol, maar ook de bezuinigingsopgaven waar de gemeenten voor staan. De Hoeksche Waard bevindt zich, evenals een aantal andere Zuid-Hollandse anticipeerregio’s in een bijzonder positie doordat het onder de rook van de nog steeds groeiende Zuidvleugel van de Randstad is gelegen. De regio is in feite de voortuin van de Stadsregio Rotterdam met 1,2 miljoen inwoners en de Drechtsteden met ruim 260.000 inwoners.

Werken bij Public Result?