Anticipeerprogramma Noord-Limburg Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

De regio Noord-Limburg is een erg dynamische en actieve regio. Er is een omvangrijke bevolkingstransitie aanstaande. Tegelijkertijd wordt er door de regio actief ingezet op economische ontwikkeling op het gebied van logistiek, agrofood en agribusiness, toerisme en recreatie. Deze strategie kan in de toekomst veel arbeidsplaatsen opleveren. Het is daarmee een offensieve agenda: met name door economische impulsen in de regio wordt beoogd de regio toekomstbestendig te maken.

De ontwikkelingen, kansen en uitdagingen voor de regio Noord-Limburg worden in het startdocument van Noord-Limburg uiteen gezet op basis van de verschillende achtergronddocumenten. Wat speelt er allemaal in de regio? Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen? Zijn alle opgaven voldoende in beeld? Is er voldoende zicht op het beleid, de maatregelen en projecten die voortvloeien uit de regiovisie? Welke zaken vragen nog om een extra impuls? Inmiddels heeft op basis van het startdocument op 27 november een presentatie plaatsgevonden voor de voltallige colleges van Noord Limburg.

De Rabobank Regio Venlo heeft de adviezen uit het startdocument deels overgenomen in de economische agenda voor de regio Venlo tot 2022.

Nieuws

Werken bij Public Result?