Begeleiding raadswerkgroep West Betuwe Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• Digitale raadsinformatieavond grootschalige huisvestingslocaties
• Aanvullende kaders grootschalige huisvestingslocaties

 

Over dit project

Aanvullende kaders grootschalige huisvesting West Betuwe

In de gemeente West Betuwe werken naar schatting zo een 4500 arbeidsmigranten die erg belangrijk zijn voor de regionale economie. Om deze arbeidsmigranten van goede huisvesting te kunnen voorzien heeft de gemeenteraad in mei 2021 het beleidsplan arbeidsmigranten West Betuwe 2021 vastgesteld met het uitgangspunt ‘wonen dicht bij het werk’. Centraal stond hierbij de integrale aanpak: naast kwaliteitseisen die gesteld worden aan huisvestingslocaties moeten ook aanvullende zaken geregeld worden. Zo is het belangrijk om alle arbeidsmigranten goed de registeren om zicht te houden op het aantal en de situatie. Ook op sociaal domein moeten dingen geregeld worden, zoals de juiste zorgverzekering voor alle arbeidsmigranten en het bevorderen van zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd moet er goede toezicht mogelijk zijn op huisvestingslocaties en moet er bij eventueel overlast kunnen worden ingegrepen.

 

Bijzondere aandacht gaat daarom uit naar grootschalige huisvestingslocaties. Bij amendement heeft de raad dan ook besloten om een werkgroep in te stellen die zich gaat richten op het opstellen van aanvullende kaders voor vestiging van grootschalige(re) huisvestingen in de gemeente. Deze werkgroep ging september 2021 van start.

 

Public Result ondersteunde de raadswerkgroep bij de uitwerking van deze aanvullende kaders. Dit werd gedaan in samenwerking met alle betrokken partijen; de gemeente, ondernemers, de initiatiefnemers van mogelijke grootschalige huisvestinglocaties, de omwonenden, uitzenders en arbeidsmigranten zelf.

 

Zo is er een digitale informatieavond georganiseerd waar de gemeenteraad toelichtingen kreeg op de ontwikkeling en exploitatie van een arbeidsmigrantenhuisvestingslocatie elders in het land.

Dit werd gedaan door verschillende partijen aan het woord te laten; vertegenwoordigers van de gemeente, ontwikkelaars, eigenaars en huisvesters. Ook was er een bijdrage van een arbeidsmigrant, die vanuit zijn perspectief het wonen en leven in Nederland heeft belicht. Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen werd ruimschoots gebruik gemaakt.

 

Op basis van de verzamelde informatie die hieruit voortvloeide stelde de werkgroep de aanvullende kaders op voor grootschaligere huisvesting.  De aanvullende kaders lopen langs de thema’s wonen dichtbij werk, registratie toezicht en handhaving, sociaal perspectief, zorg voor arbeidsmigrant, samenwerking en monitoring en evaluatie

 

Concrete invullingen voor deze kaders zijn:

  • woningen gebruikt voor verhuur komen terug op de arbeidsmarkt
  • kwaliteitsnorm voor huisvesting volgt advies Roemer (plus op SNF-norm)
  • digitaal platform voor kennisuitwisseling
  • handhaving en beheer op grootschalige locaties
  • recreatiemogelijkheden voor arbeidsmigranten op locaties
  • informatievoorzieningen voor de arbeidsmigrant om zo zijn zelfredzaamheid te vergroten
  • aanmoedigen tot integratie, bijvoorbeeld middels taallessen
  • draagvlak creëren bij omwonenden
  • aanvullende afspraken voor monitoring en evaluatie voor zowel de exploitant en de huisvester

 

De kaders zijn door de commissie Ruimte beoordeeld en aangepast, waarna deze op 22 maart 2022 voor besluitvorming door de gemeenteraad worden beoordeeld.

Nieuws

Werken bij Public Result?