Procesbegeleiding en projectagenda arbeidsmigranten Greenport Aalsmeer Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• 6 bestuurlijke interviews
• 1 focusgroep met relevante marktpartijen
• 9 interviews met belanghebbenden
• 1 projectenagenda inclusief projectplan en uitvoeringsplan

 

Over dit project

Wereldhandelscentrum Greenport

Greenport Aalsmeer (GPA) is hét wereldhandelscentrum voor bloemen en planten met het grootste handels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector en een jaarlijkse omzet van maar liefst 3 miljard euro. Het hart van de Greenport wordt kloppend gehouden door meer dan 50.000 mensen die er dagelijks werken.  Van deze 50.000 mensen is ongeveer de helft arbeidsmigrant. Een geschat aantal van tussen de 15.000 tot 22.000 arbeidsmigranten woont in de regio, tot 2030 zou dit aantal volgens een prognose kunnen oplopen tot  40.000 arbeidsmigranten. Goede en veilige huisvesting voor deze arbeidsmigranten dichtbij het werk is van groot belang: enerzijds om onwenselijke situaties zoals uitbuiting, lange pendelafstanden en onveilige woonsituaties te voorkomen. Anderzijds wil Greenport Aalsmeer een (inter)nationale concurrerende regio blijven voor arbeidsmigranten die ook elders in Nederland of in het buitenland steeds betere  arbeidsvoorwaarden én huisvesting krijgen.

 

Om deze ambitie te realiseren heeft Greenport Aalsmeer al de nodige stappen gezet. Zo delen de zes Greenport gemeenten kennis en ervaringen uit; is er een gids huisvesting arbeidsmigranten GPA opgesteld; is er een heldere procedure voor de inschrijving van arbeidsmigranten ontwikkeld en is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de woonsituatie van arbeidsmigranten in de regio. Om de regionale samenwerking door te zetten en een regionale projectenagenda op dit onderwerp op te stellen en uit te voeren, heeft Greenport Aalsmeer Public Result om hulp gevraagd.

     

Programma huisvesting en regionale projectenagenda 

Stuurgroep van Greenport Aalsmeer benoemen een aantal redenen om het programmabureau opdracht te geven aan de slag te gaan met het programma huisvesting internationale medewerkers.
De doelstellingen voor het programma huisvesting internationale medewerkers is als volgt:

  1. het delen van kennis, ervaringen en best practices.
  2. het vergroten van draagvlak voor huisvestingsoplossingen.
  3. het creëren van een netwerk van organisaties (overheden en marktpartijen).
  4. het vergroten van het aantal goede huisvestingslocaties binnen Greenport Aalsmeer.
  5. het voorkomen van overlast en aantasting leefbaarheid.
  6. het weren van malafide praktijken.
  7. het borgen van een gelijk speelveld voor marktpartijen die huisvesting moeten gaan realiseren.
  8. het voorkomen van verdringing op de woningmarkt.

 

Tijdens het proces om te komen tot een projectenagenda en het uitvoeren hiervan, heeft Public Result gediend als aanjager, ondersteuner en facilitator. We hebben onze kennis en kunde op het onderwerp
ingezet en geholpen bij het identificeren van kansen en knelpunten. We zijn begonnen met het voorbereiden en uitvoeren van een bestuurlijke ambitiesessie om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Op basis van de ‘facts en figures’ over de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio, interviews met gemeentelijke bestuurders en marktpartijen en de gekozen doelen tijdens de ambitiesessie, is een
keuzemenu voor de projectenagenda opgesteld. Dit keuzemenu werd onderdeel van dialoog. De input van alle relevante sleutelfiguren is middels een focusgroep, een bestuurlijk overleg en informatiesessies
bij de gemeenteraden opgehaald. Hiermee is het keuzemenu uitgewerkt tot een gedragen en concrete projectenagenda.

Nieuws

Werken bij Public Result?