Uitvoering Woonbeleid Overbetuwe Wonen

De gemeente Overbetuwe maakt deel uit van het centraal stedelijk gebied van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Er ligt dan ook een nog aanzienlijke woningbouwopgave. Tegelijkertijd profileert de gemeente zich als een gemeente waar in een dorpse omgeving gewoond kan worden met volop ruimte en groen, en met stedelijke voorzieningen binnen handbereik. Het woonbeleid is vastgelegd in een woonvisie. Public Result heeft in 2005 deze woonvisie opgesteld, gevolgd door het formuleren van prestatieafspraken.

Ondersteunen bij de uitvoering van het woonbeleid

In 2010 heeft de gemeente Overbetuwe opnieuw een beroep gedaan op Public Result en gevraagd te ondersteunen met de uitvoering van het woonbeleid. In deze opdracht is onder meer de woningbouwprogrammering geactualiseerd (rekening houdend met de sterk veranderde woningmarkt), is de subsidieaanvraag in het kader van de derde tranche van het stimuleringsbudget woningbouw ingediend,

is het beleid voor levensloopgeschikt bouwen en voor collectief particulier opdrachtgeverschap geformuleerd en is de basis gelegd voor nieuwe prestatieafspraken. Daarnaast is een nota Wonen-Zorg-Welzijn opgesteld en zijn maatregelen getroffen om de achterstand in de huisvesting van statushouders in te lopen.

In 2011 werkt Public Result in opdracht van de Gemeente Overbetuwe aan ondersteuning rondom het vormen van beleid gericht op collectief opdrachtgeverschap, het ondersteunen bij het komen tot prestatieafspraken tussen woningbouwcorporaties en de Gemeente Overbetuwe, het uitwerken van de woningmarktmonitor en het uitwerken van het aspect leefbaarheid in het kader van het dorps- en wijkgericht werken in de gemeente.

Klik hier voor de startnotitie Wonen-Zorg-Welzijn Gemeente Overbetuwe.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?