Woonvisie 2009-2030 Castricum Wonen | 2009

De woonvisie 2009-2030 voor de gemeente Castricum omvat vier beleidsopgaven:

In de eerste plaats een nieuwbouwprogramma dat leidt tot voldoende woningaanbod met toekomstwaarde, specifiek gericht op de vraag van starters, kleine huishoudens, gezinnen en senioren.

In de tweede plaats een integrale en gecoördineerde aanpak van de bestaande voorraad en de bestaande wijken door beheer en waar nodig herstructurering. Deze aanpak wordt in nauwe samenhang ontwikkeld met het woningbouwprogramma op inbreidings- en transformatielocaties. Daarmee wordt de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit versterkt en ontstaat een gedifferentieerd woningaanbod.

In de derde plaats bevat de visie de opgave van een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn, dat is gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen en zelfstandig in de samenleving laten functioneren van senioren en mensen met een functiebeperking.

In de vierde en laatste plaats wil de betreffende gemeente met deze visie zorgen voor keuzevrijheid op de woningmarkt en een, met name voor huishoudens met lagere inkomens, betaalbaar woningaanbod. De keuzevrijheid wordt gewaarborgd door een gedifferentieerd woningbouwprogramma naar eigendom, prijs en type, dat bovendien de doorstroming bevordert. Keuzevrijheid wordt ook bepaald door flexibiliteit in het woningontwerp, consument gericht bouwen en het particulier opdrachtgeverschap.

Public Result heeft de gemeente Castricum ondersteund bij het opstellen van deze woonvisie.

Klik hier voor de lokale woonvisie 2009-2030 van de gemeente Castricum (pdf).

Nieuws

Werken bij Public Result?