Ontwikkelen beleid particuliere woningvoorraad Wonen | 2009

De aanpak van de particuliere woningvoorraad staat om verschillende redenen (weer) op de agenda. Het deel van de particuliere voorraad dat aandacht behoeft neemt toe. Daarnaast draagt het verbeteren van de kwaliteit van de particuliere voorraad bij aan de leefbaarheid van wijken, het realiseren van energiebesparing en mogelijk zelfs het verminderen van de effecten van de economische crisis. Als laatste mogen investeringen in de particuliere voorraad uit het verleden niet verloren gaan.

Nieuw beleid en uitvoeringsprogramma voor de particuliere voorraad

Public Result is daarom door een 100.000+ gemeente gevraagd om nieuw beleid en uitvoeringsprogramma voor de particuliere voorraad op te stellen. Hiertoe is eerst de kwaliteit van de particuliere voorraad in kaart gebracht, vervolgens zijn beleidsdoelen en scenario’s opgesteld en als laatste zijn de instrumenten uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid en uitvoeringsprogramma zijn nadrukkelijk de inbreng en inzichten van aanwezige externe stakeholders (woningcorporaties, VVE-beheerders, bouwbedrijven etc.) en ervaringen elders meegenomen.

Nieuws

Werken bij Public Result?