Woonbeleid regio Utrecht Wonen

Het woonbeleid in de regio Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De totstandkoming van dit regionale volkshuisvestingsbeleid vraagt om bestuurlijke afstemming tussen de gemeenten over regionale woningbouwprogramma’s, sociale woningbouw, woonkwaliteit en over de verdeling van woonruimte. Daarnaast verricht het BRU periodiek onderzoek naar de regionale woningmarkt en verstrekt subsidies voor de uitvoering van specifieke bouwprogramma’s en voor innovatieve projecten. Public Result heeft in 2010 het BRU door middel van interim-management ondersteund. De werkzaamheden betroffen in de eerste plaats het beleid met betrekking tot de woonruimteverdeling, vooral de halfjaarlijkse aanpassing van de regionale Huisvestingsverordening. In het bijzonder is veel aandacht gegeven aan de invoering van nieuwe Europese regelgeving, zoals de 90% norm.

Zeker voor de regio Utrecht leidt de invoering van de eis dat vanaf 2011 minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000 dienen te worden toegewezen, tot problemen voor de middeninkomens: zij kunnen in slechts beperkte mate een beroep doen op de sociale huursector, terwijl in de koopsector onvoldoende aanbod aan betaalbare koopwoningen is. Bovendien dreigt de doorstroming in de sociale huursector verder af te nemen. Samen met de negen gemeenten is gezocht naar oplossingen voor dit probleem. Ook is een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt voor de uitvoering van het woonruimteverdelingsbeleid. Daarnaast is tijd gestoken in het begeleiden van projecten van de negen gemeenten op het gebied van wonen-welzijn-zorg en in het voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?