Samen naar een beleidskader voor arbeidsmigranten Zuidplas Huisvesting arbeidsmigranten

Over dit project

Zuidplas is een bedrijvige gemeente, waarin het aandeel van de landbouw en voedselindustrie in de lokale economie zelfs hoger ligt dan het landelijk gemiddelde met respectievelijk 9,1% en 17,6%. De aanwezigheid van deze stuwende sectoren betekent ook dat veel bedrijven een beroep doen op de inzet van arbeidsmigranten.

 

Volgens de meest recente (beperkte) inventarisatie werken er 600 – 1000 arbeidsmigranten en wonen er ca. 500 in Zuidplas. Momenteel blijken er veel arbeidsmigranten op een van de drie recreatieparken in de gemeente of verkamerd in de woonkernen te wonen. Dit is niet alleen onwenselijk vanwege de recreatieve functie van de parken, het is ook in strijd met het gemeentelijk beleid. Daarnaast draagt het vaak kortdurende verblijf van arbeidsmigranten niet bij aan de leefbaarheid van de kernen.

 

De gemeente wil daarom beleidskaders voor internationale werknemers opstellen om voldoende huisvesting van goede kwaliteit te faciliteren. Het beleidskader moet richting geven aan de ruimtelijke aspecten van huisvesting, maar ook duidelijke handvatten bieden voor het flankerend beleid zoals registratie, communicatie en participatie, en controle en handhaving.

 

Public Result ondersteunt de gemeente Zuidplas bij het creëren van een beleidskader voor voldoende huisvesting van goede kwaliteit voor internationale werknemers.

Het opstellen van dit beleidskader gebeurt in 4 stappen:

  • Door middel van deskresearch, een enquête, interviews en een analyse van de toekomstige arbeidsmarkt creëren we inzicht en overzicht in de situatie.
  • In de tweede stap creëren we draagvlak door de dialoog aan te gaan met belangrijke stakeholders door middel van focusgroepen.
  • Als derde stap worden de bouwstenen voor het beleid omgevormd tot concrete maatregelenpakketten, zodat we een duidelijke invulling aan de uitvoering kunnen gaan geven.
  • In de laatste stap wordt het beleidskader gevormd waarin de volgende punten naar voren komen; wat is de huidige situatie, het huisvestingsbeleid, registratie, controle en handhaving, communicatie en participatie en sociaal perspectief.

 

Het uiteindelijke beleidskader geeft een integraal beeld van de te nemen stappen. Daarnaast creëert de combinatie van het integrale karakter van het beleidskader en het organiseren van focusgroepen met belanghebbenden een setting van waaruit Zuidplas snel tot positieve veranderingen kan komen.

Nieuws

Werken bij Public Result?