Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Ze werken veelal in sectoren waar arbeidskrachten schaars zijn en leveren een essentiële bijdrage aan onze economie. De afgelopen tijd besteedden we in onze blogs uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. In het laatste deel van deze serie staan de controle en handhaving met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten centraal.

Handhaving maakt onlosmakelijk deel uit van de uitvoering van het beleid. ‘Wanneer je als gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten goed gaat regelen, ben je ook gehouden aan een deugdelijke controle en handhaving,’ stelt Public Result-adviseur Wido Scholte. ‘Want zonder dat verliest het beleid aan effectiviteit en daarmee aan waarde.’

Draagvlak waarborgen

Dat geldt zowel voor de vergunningsgebonden als voor de niet-vergunningsgebonden handhaving. Wido: ‘Het gaat daarbij onder meer om vragen als: Hoe voorkom je illegale bewoning of overlast, bijvoorbeeld doordat mensen hun vuilniszakken op de verkeerde dagen buiten zetten? En hoe zorg je dat er goed geparkeerd wordt? Juist om draagvlak te waarborgen, zul je daar goed op moeten handhaven. En daarmee voorkom je ook een waterbedeffect wanneer de ene gemeente streng controleert en handhaaft, terwijl omliggende gemeenten dat niet doen.’ Hoeveel geld voor handhaving en controle beschikbaar is, is volgens Wido een afweging die elke gemeente individueel moet maken. ‘Want wanneer je besluit om stringent te controleren en handhaven, dan vergt dat uiteraard een grote investering.’

Ondermijning

Helaas blijkt ook bij de huisvesting van arbeidsmigranten soms sprake te zijn van ondermijning, meldt Wido nog. ‘Denk bijvoorbeeld aan criminelen die chalets op een recreatieterrein opkopen om geld wit te wassen, wat vervolgens tot misstanden op zo’n terrein leidt. Maar ook dat is een kwestie van controle en handhaving.’ Hij adviseert gemeenten dan altijd om zich aan te sluiten bij het LSI-convenant, de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. De convenantpartners werken op projectmatige basis samen in interventieteams ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Wido: ‘De provincie Gelderland gaat daarin nog verder met het zogenaamde Ariadneproject, dat gemeenten ondersteunt in het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken. De Gelderse gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de provincie pakken dit probleem gezamenlijk aan.’

Meer lezen over onze aanpak? Dat kan hier.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden om onze economie draaiend te houden. Het is dus van belang dat zij goed worden gehuisvest en kunnen deelnemen aan de samenleving. Maar hoe pak je dat aan? En hoe creëer je draagvlak bij alle belanghebbenden? Public Result begeleidt gemeenten bij een effectieve aanpak. Daarbij onderscheiden we vijf essentiële bouwstenen: inventarisatie en registratie, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, communicatie en handhaving. De afgelopen tijd hebben we in onze blogs uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.

Werken bij Public Result?