Optimalisatie maatschappelijk vastgoed Duiven Krimp & Bevolkingstransitie, Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen, Wijkenaanpak

Als voormalige groeikern beschikt de gemeente Duiven over een stevig voorzieningenaanbod voor haar inwoners. Doordat de samenstelling van de bevolking verandert (het aantal jongeren neemt af, het aantal ouderen neemt toe) en gebruikersvoorkeuren veranderen, sluit het aanbod niet meer volledig aan op de vraag. De gemeente Duiven wil graag een passend voorzieningenaanbod dat kwalitatief goed en toekomstbestendig is. Om dit mogelijk te maken, zullen keuzes gemaakt worden over het behouden en afstoten van accommodaties. Ook behoort nieuwbouw op beperkte schaal tot de mogelijkheden. Om meer inzicht te krijgen in de mismatch tussen vraag en aanbod van voorzieningen wordt de transitieatlas ingezet. De transitieatlas dient als interface tussen gemeentelijke kaders (de begroting, wet- en regelgeving) en de gemeenschap (wensen en eigen initiatieven van bewoners, verenigingen en maatschappelijke partners).

Optimalisering van de voorzieningenstructuur

In verschillende scenario’s worden mogelijkheden tot optimalisering van de voorzieningenstructuur verkend. Deze scenario’s worden vertaald in kaartbeelden en ook worden de financiële consequenties op hoofdlijnen teruggerekend naar de meerjarenbegroting.

Het uitwerken van verschillende scenario’s biedt inzicht in de financiële ruimte die er per wijk en kern is om kwaliteit toe te voegen of voorzieningen bereikbaar te houden. Ook kunnen initiatieven uit de gemeenschap ingebracht worden als onderdeel van een scenario of als apart scenario. Daarmee wordt duidelijk of dit al dan niet past binnen de gemeentelijke kaders.

De resultaten van de transitieatlas worden gepresenteerd en besproken tijdens drie verschillende sessies met het ambtelijk apparaat, het college van B&W en met schoolbesturen. In het vervolg kunnen de resultaten worden gebruikt om het gesprek aan te gaan met de gemeenschap van Duiven.

Nieuws

Werken bij Public Result?