Transitieatlas Gemeente Stein Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

De gemeente Stein is gelegen in de regio Zuid-Limburg en heeft, net als haar buurgemeenten, te maken met een aanzienlijke bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. Gemeenten, zeker in krimp- en anticipeerregio’s, staan voor de belangrijke opgave een nieuw evenwicht te vinden.

Toekomstvisie

De gemeente heeft haar toekomstvisie op hoofdlijnen geformuleerd, maar wil deze concretiseren en verbinden met de behoefte en inzet van de burgers van Stein. Daarom wil de gemeente Stein een visie op eigen kracht van de dorpen opstellen: de eigenkrachtvisie. Als onderdeel van de eigenkrachtvisie is Public Result in 2013 gevraagd de ‘Transitieatlas gemeente Stein’ op te stellen.

De transitieatlas heeft gediend als een van de puzzelstukken voor de eigenkrachtvisie van de gemeente, op basis waarvan ze in 2014 zijn gestart met een dorpsontwikkelingsproces met als doel de aanwezige kracht in de samenleving zoveel mogelijk te benutten.

In 2016 is Public Result door gemeente Stein gevraagd de destijds opgestelde transitieatlas te actualiseren en twee van de uitgewerkte scenario’s te verdiepen.

De geactualiseerde transitieatlas biedt een interface tussen gemeente en samenleving. Dit om ervoor te zorgen dat het budget zo effectief mogelijk wordt besteed binnen de gemeentelijke taakstelling, maar tegelijk ook wordt ingezet met maximaal draagvlak en benutting van burgerkracht.

Het uitwerken van verschillende alternatieven in de scenario’s biedt opties die in de uitvoering in dialoog met de gemeenschap kunnen worden gebracht: scenario’s die de gemeente Stein kan hanteren om maatschappelijke initiatieven te kunnen beoordelen en de doorwerking ervan in de gemeentelijke begroting te kunnen ramen. Dit kan als input dienen voor een dynamisch en interactief proces met de dorpen.

Na het actualiseren en verdiepen van de scenario’s zijn deze verwerkt in een bondige eindnotitie, dat als discussiestuk heeft gediend voor het raadsdebat op 22 juni 2016.

Werken bij Public Result?