Succesvolle aftrap transitieatlas welzijn en zorg in Midden Limburg 21-11-2014

< Transitieatlas voorzieningen M-Limburg

Interactief traject

Hoe wil Midden-Limburg de komende jaren haar zorg- en welzijnstructuur inrichten? Met deze achterliggende vraag hebben meer dan 60 vertegenwoordigers van gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en cliëntenorganisaties gebruikgemaakt van het instrument transitieatlas. Met stemtablets, kaartbeelden en een levendige discussie is gezamenlijk een beeld verkregen van de keuzen die moeten worden gemaakt en wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn.

Midden-Limburg krijgt te maken met een sterke demografische transitie die vraagt om een heroverweging van de voorzieningenstructuur en regie op zorg en welzijn. De transitieatlas is een instrument dat hierbij kan helpen, door middels interactieve sessies gezamenlijk de belangrijkste vraagstukken op te halen en te verkennen. Na introductie van Ben van Essen van de provincie Limburg over de avond, ging het interactieve gedeelte van start. Kees Stob van bureau Public Result lichtte de werking van het instrument toe en wat van de aanwezigen werd verwacht. Vervolgens gingen de deelnemers in subgroepjes aan de slag om relevante multiple choice vragen én antwoorden te bedenken, die moesten helpen bij de te voeren discussie.

Scenario's

De vragen werden direct toegepast tijdens het tweede deel van de avond. Met behulp van stemtablets konden de aanwezigen antwoord geven op de vragen, waarna de ruimtelijke en financiële vertaling van de keuzes inzichtelijk werden gemaakt middels kaartbeelden. Het instrument laat zien welke normen, waarden en criteria belangrijk worden gevonden bij het maken van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod. Het gaat hierbij vooral om keuzes en ingrepen die vragen om een regionale en intersectorale afstemming. Vervolgens werden de kaartbeelden van verschillende scenario’s getoond voor bijvoorbeeld de huisartsen, zorgcentra, levensloopbestendig wonen, wijkteams en welzijnscentra ook in combinatie met sportvoorzieningen.

Normen en waarden 

Er kwam een aantal opvallende resultaten naar voren. Zo blijkt dat een groot aandeel van de aanwezigen burgers zelf de ruimte willen geven om initiatieven te ontwikkelen binnen een budgettair kader. Ook werd bij het zien van de kaartbeelden de vraag opgeworpen of de voorliggende opgave niet een aanpak vraagt die de gemeentelijke grenzen overstjigt. Verder werd stevig gediscussieerd over de noodzakelijke bezettingsgraad van welzijnsaccomodaties en de beste manier om in de regio regie voor welzijn en zorg te organiseren.

Korte en lange termijn 

Bij haar slotwoord sprak de burgemeester van Roerdalen, Monique Boer-Beerte, van een zeer interessante avond. Gemeenten en betrokken partijen zijn al zeer druk in de weer zijn met de ontwikkelingen op het gebied van zorg- en welzijn, maar de transitieatlas heeft onder meer laten zien dat dit vraagt om een verbinding tussen de aanpak op korte en lange termijn. Daarbij zouden korte termijn initiatieven die nu op gemeentelijk of kernniveau worden ingericht, mogelijk ook op een grotere schaal worden ingericht voor de langere termijn. “Die verbinding is de uitdaging waar de regio Midden-Limburg voor staat”, aldus burgemeester Boer-Beerte.

Werken bij Public Result?