Regio aan de bal bij Sportatlas Midden-Limburg 10-06-2015

< Transitieatlas voorzieningen M-Limburg

De bijeenkomst

Hoe houden we ondanks de demografische veranderingen een divers, kwalitatief en financieel gezond sportaanbod in Midden-Limburg? Met dit vraagstuk als vertrekpunt hebben raadsleden, wethouders, sportverenigingen en –bonden gezamenlijk de voorliggende opgave en mogelijkheden verkent tijdens de sessie Transitieatlas Sport Midden-Limburg. Met stemtablets, kaartbeelden en een levendige discussie is gezamenlijk een beeld verkregen van de keuzen die moeten worden gemaakt en wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn. Midden-Limburg krijgt te maken met een sterke demografische transitie die vraagt om een heroverweging van de sportvoorzieningenstructuur. De transitieatlas is een instrument dat hierbij kan helpen, door middels interactieve sessies gezamenlijk de belangrijkste vraagstukken op te halen en te verkennen.

Normen en waarden 

Na introductie van Ben van Essen van de provincie Limburg over de avond, ging het interactieve gedeelte van start. Kees Stob van bureau Public Result lichtte de werking van het instrument toe en wat van de aanwezigen werd verwacht. Vervolgens gingen de deelnemers in subgroepjes aan de slag om relevante multiple choice vragen én antwoorden te bedenken, die moesten helpen bij de te voeren discussie.

De vragen werden direct toegepast tijdens het tweede deel van de avond. Met behulp van stemtablets konden de aanwezigen antwoord geven op de vragen, waarna de ruimtelijke en financiële vertaling van de keuzes inzichtelijk werden gemaakt middels kaartbeelden. Het instrument laat zien welke normen, waarden en criteria belangrijk worden gevonden bij het maken van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod.

Toekomstbeeld

Uit de gestelde vragen en daaruit voortkomende discussie kwamen een aantal opvallende punten aan de orde. Zo bestaat bij velen de overtuiging dat de motivatie voor vrijwilligerswerk stabiel blijft, maar dat de aard van het vrijwilligerswerk sterk is veranderd en vraagt om een andere manier van werving en organisatie. Ook bestaat het vertrouwen dat sportverenigingen zelf al bewust zijn van de problematiek en al initiatief nemen om tot meer samenwerking komen. De vraag of dit genoeg is kwam verder aan bod tijdens het tonen van de kaartbeelden. Daarbij ontstond de discussie of het wenselijk is een dergelijk beeld te schetsen voor een regio aan de hand van een strikte normering of dat per accommodatie naar de specifieke situatie gekeken moet worden. De grote lijn van het regionale beeld liet zien dat naar verwachting het draagvlak in het voedingsgebied dusdanig afneemt dat een aanzienlijk deel van bijvoorbeeld de voetbalverenigingen onder druk komt te staan. Daartoe werd door een aanwezige opgemerkt dat dit brede perspectief op zijn minst aanspoort tot een gezamenlijk overleg om vervolgens tot lokaal maatwerk te komen. Daarbij werd de oproep gedaan om ook buiten de grenzen van de eigen gemeente en sport te kijken.

Bij afsluiting van de avond herhaalde wethouder Lintjes van de gemeente Weert het belang van een gezamenlijk en regionaal perspectief. Een regionaal aanbod zorgt er voor dat er minder overlap bestaat in gelijksoortige voorzieningen en dat waar nodig gezamenlijk naar nu ontbrekende oplossingen kan worden gezocht om aan specifieke behoeftes te voldoen.

Werken bij Public Result?