Anticipeerprogramma NO-Friesland Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

Bevolkingssamenstelling

Noordoost Fryslân is één van de regio’s in Nederland waarin sprake zal zijn van een ingrijpende demografische transitie: het aantal inwoners en op termijn ook het aantal huishoudens zal dalen en de bevolkingssamenstelling zal door ontgroening en vergrijzing sterk wijzigen. Samen met de provincie en het Rijk willen de gemeenten vanuit eenzelfde visie toewerken naar een blijvend krachtige regio, waarbij tijdig wordt geanticipeerd op de transitie. Ook wordt de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld, zoals de woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en culturele instellingen, bewonersorganisaties, enz.

De regio heeft al belangrijke stappen gezet om de ambities waar te maken. Zo is een Sociaal Economisch Masterplan (SEM) opgesteld en op basis hiervan de Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030 (ANNO). Inmiddels is of wordt op korte termijn de uitvoering van een aantal projecten al ter hand genomen.

In het startdocument van Noordoost Fryslân wordt onder andere op de sterke en zwakke punten van de regio ingegaan, worden ontwikkelingen en trends geschetst, vindt een krachtenveldanalyse plaats en worden bouwstenen voor het realiseren van de ambities geschetst. Inmiddels hebben al 2 dialoogtafels plaatsgevonden in Noordoost Fryslân. In de eerste die in april is gehouden is de opgave verkend en zijn kansen benoemd. In de tweede dialoogtafel in september zijn doorbraken verder uitgewerkt en is een presentatie van de transitieatlas gehouden waarbij partijen normen hebben geformuleerd voor de transitieopgave op het gebied van scholen, voorzieningen en woningbouwopgave.

Werken bij Public Result?