Grote betrokkenheid bij toekomstige opgaven Zorg & Welzijn op Goeree-Overflakkee 30-09-2015

< Transitieatlas wwz G-O

De Nederlandse samenleving verandert; verschuivingen in de demografie zorgen voor een veranderende vraag naar zorg- en welzijnsvoorzieningen. Maandag 7 september 2015 hebben 62 deelnemers gesproken over de invloed van deze veranderingen op de toekomst van zorg en welzijn op Goeree-Overflakkee. De bevolking op het eiland zal komende jaren nog langzaam groeien, maar vergrijst relatief snel. Samen met de wegtrekkende jongeren zorgt dit voor een krimpende beroepsbevolking. Met de Transitieatlas is in kaart gebracht wat de opgave is als gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling en het nieuwe zorgbeleid.

Bijeenkomst

Tijdens de avond is het gemêleerde gezelschap ingegaan op verschillende thema’s onderhevig aan deze ontwikkelingen. Bas ter Stege, die de rol van avondvoorzitter op zich nam, heeft de uitdaging kort geïntroduceerd, waarna Wido Scholte de regionale context vorm heeft gegeven. Met behulp van een stemronde bestaande uit 16 vragen over gemeenschapsgebouwen, zorg en welzijn voor 65+ en de eerstelijnszorg werd het debat op gang gebracht. Er werd flink gediscussieerd over de vragen, waarbij zowel knelpunten als mogelijke oplossingen werden aangedragen.

Verenigingsgebouwen

De rol van welzijn wordt groter naarmate de overheid zich verder terug trekt, waarbij ontmoetingsruimten voor burgers van belang zijn. De verenigingsgebouwen gaan de aanwezigen duidelijk aan het hart. Wanneer wordt gevraagd wat de bezettingsgraad moet zijn van deze gebouwen, zetten de aanwezigen toch hoog in. Ruim de helft van de aanwezigen vindt dat de bezettingsgraad hoger dan 50% moet zijn en nog eens een kwart geeft aan dat deze minimaal 35% moet zijn. Er wordt door een aanwezige aangegeven dat het gebruik zou moeten bepalen welke gebouwen open worden gehouden met gemeenschapsgeld. Hierop ontstaat wat rumoer in de zaal, het is duidelijk dat niet iedereen het hiermee eens is. Velen laten blijken zich zorgen te maken over de leefbaarheid in de kleine kernen. Zijn er andere gebouwen aanwezig die een ontmoetingsfunctie kunnen vervullen wanneer het verenigingsgebouw gesloten zou worden? Mogelijke oplossingen worden aangedragen, waaronder het runnen van verenigingsgebouwen door vrijwilligers om zo te bezuinigen zonder locaties te sluiten. Het combineren van verschillende functies in bestaande gebouwen zoals een sportkantine of school vindt zowel bij de voor- als tegenstanders steun.

Eerstelijnszorg

Uit de antwoorden op de vragen over de eerstelijnszorg en de huisartsen en de discussie die volgde werd duidelijk dat de nabijheid van een huisarts voor veel aanwezigen belangrijk is. Op dit moment zitten de huisartsen verspreid over de kernen, wat als ideale situatie wordt gezien. Toch zien veel mensen ook de positieve aspecten in van het bundelen van zorgfuncties in een gezondheidscentra. Dit zou de kwaliteit van zorg kunnen verhogen en ervoor kunnen zorgen dat er efficiënter gewerkt kan worden. Maar tegelijkertijd betekent dit voor veel bewoners een langere reistijd naar de huisarts.

Aanbod van zorg

Met een stijging van het aantal ouderen wordt verwacht dat ook de vraag naar wonen en zorg voor 65+’ers toe zal nemen. Het rijksbeleid stuurt aan op het langer zelfstandig thuis wonen van de ouderen, wat nog verder gestimuleerd zou kunnen worden door de gemeente. Meer dan de helft van de aanwezigen betwijfeld of de zorgaanbieders de veranderingen in de zorg aankunnen, al wordt hier wel de kanttekening gemaakt dat de gemeente nu ook verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van deze veranderingen. De geschetste scenario’s laten zien dat het aanbod aan zorgvoorzieningen op een goed niveau ligt op Goeree-Overflakkee en voldoende is, ook wanneer door de gemeente nog extra ingezet wordt op extramuralisering. Wel wordt beseft dat er in de toekomst een toenemende vraag kan ontstaan naar levensloopbestendige woningen.

Toekomstbeeld

De aanwezigen zijn zich ervan bewust dat de demografische veranderingen en het aangepaste zorgbeleid van invloed zullen zijn op de vraag naar zorg en welzijn op Goeree-Overflakkee. Tijdens de discussie werd ook breder gekeken; mogelijke gevolgen voor het onderwijs en wonen bepaalden de afwegingen. Er kwam duidelijk naar voren dat per kern bekeken zou moeten worden welke functies kunnen blijven, wellicht door functies binnen gebouwen te combineren, om zo de leefbaarheid op peil te houden of te bevorderden. Wethouder De Jong (Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur) sluit de avond af en laat blijken dat de getoonde scenario’s de urgentie laten zien rondom het thema en handvatten bieden voor de discussie hierover. Vroegtijdig anticiperen loont en de discussie hierover kan en moet zeker verder gevoerd worden. De input van vanavond vormt hiervoor een goed startpunt.

 

Werken bij Public Result?