Impressie bijeenkomst Sportcafé Almere 20-10-2015

< Sportatlas Almere

Het Sportcafé Almere is een informele en informatieve netwerkbijeenkomst voor sportbestuurders, sportvrijwilligers en sportorganisaties dat drie keer per jaar plaats vindt in het Topsportcentrum Almere. De bijeenkomst van 13 oktober 2015 stond in het teken van de Sportatlas Almere. Ongeveer de helft van de ruim 70 aanwezigen vertegenwoordigde een sportvereniging, variërend van sporten als voetbal, volleybal, tennis of squash, tot zeilen, roeien, biljarten en schermen. Daarnaast was er een stevige vertegenwoordiging vanuit de gemeente of gemeenteraad aanwezig. Als opwarmer voor de avond konden zij allen direct bij binnenkomst in eigen tempo een serie van 22 meerkeuzevragen over sport in Almere beantwoorden met behulp van een stemtablet. Een sportieve stad Wethouder Peeters (Jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport) opent de avond met de actualiteiten op het gebied van sport in de gemeente Almere. Zo vertelt hij dat het Nederlands Kampioenschap judo de komende drie jaar gehouden wordt in de Topsporthal, dat er een tweede studentensportvereniging is opgericht in Almere en dat de gemeente actief zoekt naar oplossingen om schoolgebouwen en sportaccommodaties energiezuiniger te maken. Vervolgens introduceert hij Jaap Oostdijk van Public Result en nodigt hem uit om de aanwezigen mee te nemen in de totstandkoming van de Sportatlas Almere. De sportpilot Jaap Oostdijk start met een korte uitleg over de Transitieatlas als onderdeel van de sportpilot. Almere is - naast Goeree-Overflakkee en de Achterhoek- één van de drie pilots Sport, leefbaarheid en bewegen. De pilots zijn bedoeld om ook in de toekomst een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op sportgebied te borgen. Het traject dat uitgevoerd wordt door Public Result en NOC*NSF. Aanleiding voor een pilot in Almere is de verwachte bevolkingsgroei van ca. 13% tussen 2015 en 2025, maar ook de veranderende bevolkingssamenstelling (het aandeel jongeren daalt, het aandeel ouderen stijgt). Daarnaast hebben ook maatschappelijke trends en ontwikkelingen en landelijk beleid, zoals de decentralisaties in het sociale domein, invloed op de vraag naar sportvoorzieningen. Sportparticipatie is van belang om de gezondheid van bewoners te bevorderen en vervult een belangrijke maatschappelijke functie in buurten en wijken. Het verhogen van de sportdeelname is dan ook een belangrijke aandachtspunt voor de toekomstige sportinfrastructuur. Stemresultaten Samen met de deelnemers worden de antwoorden op de meerkeuzenvragen doorlopen. Uit de stemresultaten en de discussie daarover bleekt dat de reisbereidheid naar een sportvoorziening bij de aanwezigen groot is. Kwaliteit van een sportclub kan een reden zijn om een grotere reisafstand af te leggen naar een sportvereniging. Maar ook de saamhorigheid binnen de vereniging wordt van belang geacht bij de keuze voor de vereniging. Voor hockey en voetbal geldt dat er op dit moment al een tekort aan velden wordt ervaren. Als uitbreiding van velden of banen noodzakelijk is, stemt een meerderheid (60%) voor de realisatie van een nieuwe locatie in uitbreidingsgebieden. Tegelijkertijd is er in Almere juist een overschot aan tennisbanen: ongeveer 45% van de aanwezigen is van mening dat een tennisvereniging minimaal 140 leden nodig heeft om een vitale club te zijn. Voldoende vrijwilligers is voor (bijna) alle sporten een punt van aandacht om ook in de toekomst te borgen dat de clubs zichzelf goed kunnen bedruipen. 62% van de aanwezigen geeft aan dat sportclubs in de gemeente nu al met een tekort aan vrijwilligers kampen. Voor teruglopende ledenaantallen worden  soms innovatieve oplossingen bedacht: zo vertelt een voorzitter dat zijn badmintonvereniging dankzij een korting  op de contributie een flink aantal nieuwe leden heeft mogen verwelkomen. Samenwerking op wijkniveau Tijdens het tweede deel van zijn presentatie toont Jaap een serie kaartbeelden zoals opgesteld met behulp van data zoals uitgevraagd bij de gemeente en andere partijen en de gemeentelijke bevolkingsprognose. De beelden laten de huidige geografische spreiding van sportaccommodaties zien en tonen mogelijke scenario’s voor  de toekomst. Er blijkt veel bereidheid onder de deelnemers om op een niveau van de wijk of buurt aan de slag te gaan met het realiseren van nauwe samenwerkingsverbanden en innovatieve verbindingen. Door afstemming met scholen, bedrijven, welzijn, buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen kan een passend aanbod worden gerealiseerd voor kinderen, jongvolwassenen (18 t/m 30 jaar) en ouderen in het bijzonder. Deze doelgroepen vragen extra aandacht, zo wordt gesteld. Tot slot is gebleken dat er veel enthousiasme is om één of meerdere open clubs te realiseren in Almere. Sportverenigingen denken daarbij aan samenwerking met clubs binnen de eigen sport, maar ook aan samenwerking met bedrijven of met welzijn. Als een club zich ook letterlijk open stelt door medegebruik van de sportkantine mogelijk te maken, kan dit bijdragen aan de sociale cohesie in de stad. Als opstapje voor het tweede deel van de pilot konden geïnteresseerden een vereniging aanmelden voor het vervolg: de Open Club-sessies. Dit heeft direct 4 aanmeldingen opgeleverd. Desbetreffende contactpersonen worden door NOC*NSF betrokken bij de volgende stap in het proces. Beleidsadviseur van de gemeente Martijn Postuma sluit de avond af met een reeks sportweetjes uit de gemeente Almere.        

Werken bij Public Result?