Sportatlas Almere Krimp & Bevolkingstransitie, Wonen

De stad Almere is relatief planmatig opgebouwd en gegroeid. Er is een goede basisinfrastructuur voor de sport. Naar verwachting neemt het aantal inwoners de komende tijd stevig toe (ca 13%) echter en hoewel als ‘new town’ een relatief jonge bevolking kent, stijgt het aantal ouderen de komende jaren terwijl het aantal jongeren daalt. Deze ontwikkeling is niet evenredig verdeeld over de stadsdelen, maar verschilt sterk per gebied. Daar komt bij dat het verhogen van de sportdeelname een belangrijk speerpunt is voor de gemeente.

Huidige sportaanbod

Het huidige sportaanbod sluit dan ook niet meer volledig aan op de (toekomstige) vraag. De gewenste ruimtelijke spreiding van voetbalvelden, tennisbanen, hockeyvelden, zwembaden en binnensportaccommodaties was daarbij een belangrijk uitzoekpunt.

Daarom is in Almere de pilot Sport, leefbaarheid en bewegen uitgevoerd door Public Result en NOC*NSF.

Op wijkniveau is gekeken welke samenwerkingsverbanden kansrijk zijn om een passend sportaanbod te realiseren per doelgroep: kinderen, jongvolwassenen (18 t/m 30 jaar) en ouderen. Daarbij is rekening gehouden met de grotere actieradius die jongvolwassenen kennen ten opzichte van kinderen en ouderen. Dit vormt de opmaat voor verdere beleidsvorming en uitvoering.

Deze opzet is tijdens interactief getoetst tijdens een sessie met ca. 75 deelnemers waarbij de Transitieatlas is ingezet.

Resultaat was draagvlak en enthousiasme om de sportinfrastructuur in de gemeente te optimaliseren. Ook zijn er aanknopingspunten om samen in te zetten op de beoogde verhoging van de sportdeelname. In het tweede deel van de pilot is door NOC*NSF een open club-sessie georganiseerd, om met sportverenigingen door te praten over mogelijke samenwerking met andere partijen.

Werken bij Public Result?