Sportatlas Achterhoek Krimp & Bevolkingstransitie, Sport

De regio Achterhoek heeft in 2015 meegedaan aan de pilot Sport, leefbaarheid en demografische transitie, die in samenwerking met NOC*NSF en Scholder an Scholder tot stand kwam en is uitgevoerd. Met het onderdeel Transitieatlas Sport is in een interactieve bijeenkomst met vertegenwoordigers van de sport een zinvolle discussie gevoerd over normen, waarden en criteria van de toekomst.

Ontgroening en vergrijzing in de regio

Ontgroening en vergrijzing in de regio zorgen naast inhoudelijke ontwikkelingen op sportgebied voor veranderingen voor sportverenigingen. In verschillende scenario’s is uitgewerkt wat mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn (maximaal gespreide, maar wat kleinere, voorzieningen, of juist grotere, gefuseerde of samenwerkende verenigingen).

Met stellingen en vragen is tijdens een interactieve bijeenkomst bij een gevarieerd gezelschap van sportbestuurders, raadsleden en vrijwilligers gepeild waar de voorkeuren in de regio liggen. Hieruit bleek dat veel verenigingen bereid zijn tot samenwerking, maar dat er wel praktische bezwaren zijn die de uitwerking soms bemoeilijken. Tegelijk gaven de aanwezigen aan graag een gespreid aanbod van sportvoorzieningen te hebben.

De Transitieatlas Sport heeft goed beeld gegeven van mogelijkheden voor de toekomst en de voorkeuren van de regio hierin. Met de scenario’s vormde dit een goed uitgangspunt voor regionale open clubsessies die NOC*NSF organiseerde in de regio.

Werken bij Public Result?