Open debat over de toekomstvisie voor wonen op Goeree-Overflakkee 30-09-2015

< Transitieatlas wwz G-O

De bevolking op Goeree-Overflakkee blijft de komende jaren langzaam groeien, maar de samenstelling verandert snel. Het aantal 65+’-ers groeit gestaag, terwijl het aantal jongeren blijft afnemen. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het woningaanbod en hoe kan de woningvoorraad hier het beste op aangepast worden? Hoe ontwikkelt de vraag naar levensloopbestendige woningen zich en wat kan er gedaan worden met bijvoorbeeld leegkomende verzorgingstehuizen? Meer dan 20 vertegenwoordigers, waaronder beleidsadviseurs van de gemeente, leden van diverse woningcorporaties, architecten en ontwikkelaars, hebben zich tijdens een interactieve sessie op 8 september 2015 bezig gehouden met deze en andere vraagstukken.

Het programma

De veranderende bevolkingssamenstelling en beperkte bevolkingsgroei op Goeree-Overflakkee zorgen voor veranderingen op de woningmarkt. De gemeente staat voor een grote opgave en heeft een woonvisie opgesteld waarin haar ambitie en doelstellingen zijn omschreven. Met de Transitieatlas wordt een beeld geschetst wat de opgaven zullen zijn voor het eiland, waarbij de aanwezigen via stemtablets kunnen reageren op vragen om zo de discussie op gang te brengen. Bas ter Stege, die de rol van avondvoorzitter op zich nam, introduceerde de problematiek kort, waarna Wido Scholte van Public Result inging op de regionale context.

Normen en waarden

Een stemronde van 20 vragen geeft inzicht in de normen en waarden van de aanwezigen. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder het voorzieningenniveau van nieuwbouwprojecten. De aanwezigen geven aan wel een stukje te willen rijden om bij winkels of scholen te komen. Van de aanwezigen zegt zelfs 40% hier wel 7,5 kilometer voor te willen rijden. De vertegenwoordigers geven dan ook aan dat het niet zozeer gaat om de voorzieningen die aanwezig zijn die zouden bepalen of er doorontwikkeld wordt op een bepaalde plaats. Er wordt gewezen op de wisselwerking tussen de aanwezigheid van voldoende voorzieningen en de aanwezigheid van mensen. Daarnaast geven de aanwezigen aan wat er nodig is voor de ontwikkeling van een passend woningbouwprogramma: een visie die de basis vormt voor concretere plannen en afspraken. Wanneer er een visie ontstaat waarmee Goeree-Overflakkee zich kan onderscheiden volgen de prestatieafspraken en toezeggingen vanzelf.

Bestaande plannen

De vragen uit de stemronde komen terug in de toekomstscenario’s, waar de gevolgen van de antwoordopties in kaartbeeld worden weergegeven. Na de pauze worden deze gepresenteerd. Het woningbouwprogramma wordt getoetst aan criteria van geld, behoefte van doelgroepen, ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit. Op die manier worden verschillende denkrichtingen aangestipt die de mismatch in de woningvoorraad en het woningbouwprogramma kunnen oplossen. De mismatch bestaat voornamelijk uit de fasering van de plannen, de locaties van sommige plannen en het aantal levensloopgeschikte woningen. Op dit moment liggen er enkele harde nieuwbouwplannen waarbij saneren niet zonder financiële gevolgen is. Deze plannen zijn door de toen nog afzonderlijke gemeenten vastgelegd, maar sluiten niet per definitie goed aan op de behoefte. Tijdens de avond blijkt dat sommigen er de voorkeur aan geven om de ontwikkelaar/eigenaar de bestaande plannen aan te laten passen aan de behoefte, zodat ze toch, maar dan in gewijzigde vorm, doorgang kunnen vinden. Anderen geven aan dat soms de locatie al niet kansrijk is, en daarom een plan beter geschrapt zou kunnen worden.

Doelgroep

De plancapaciteit moet volgens de aanwezigen niet ingezet worden voor een doelgroep. Niemand vindt dat deze capaciteit alleen gebruikt moet worden voor de doelgroep starters en slechts 10% vindt dat de bestaande capaciteit enkel ingezet moet worden voor ouderen. In het kader van de levensloopgeschikte woningen, laten verschillende aanwezigen blijken dat deze in de praktijk niet zozeer verkocht worden aan ouderen, maar vooral aan jongere mensen. De ervaring is dat ouderen redelijk comfortabel zit in de huidige woning en geen nieuwe risico’s aan willen gaan. Daarnaast wordt opgemerkt dat de naam levensloopbestendige woning veel ouderen zou afschrikken. In de huursector zouden mogelijk meer kansen liggen voor levensloopbestendige woningen. De corporaties hebben echter beperkingen rondom de inkomenseisen van hun klanten en institutionele beleggers in de huursector investeren over het algemeen niet op het platteland maar richten zich op projecten in de Randstad. Alternatieve vormen van financiering kunnen mogelijk een oplossing bieden.

De aanwezigen zien nog een probleem in de huursector. Bewoners die langere tijd op het eiland wonen zijn gewend aan een lage huurprijs en willen niet veel meer betalen. Daarnaast komt er nu een nieuwe groep huurders vanuit dure koopwoningen, die hun huis tegen een minder gunstige prijs hebben verkocht. Deze groep verwacht wel luxe, maar de huurprijs mag dan ook niet te hoog zijn. Op dit moment vult particuliere verhuur een deel van deze vraag. Daarnaast worden veel koophuizen die niet verkocht worden maar wel een gunstige ligging kennen, verhuurd.

Woonmilieu

Ligging en woonmilieu zijn veelbesproken thema’s deze avond. Een van de gasten stelt dat veel mensen van buiten het eiland hier graag willen wonen, maar dan niet in Stad aan ‘t Haringvliet in dezelfde nieuwbouwwijk als je in Barendrecht ook kunt vinden. Onderscheidende projecten zouden van belang zijn om mensen te behouden en te trekken. Goeree-Overflakkee heeft prachtige plekken waar deze woonmilieus vorm kunnen krijgen, zoals in de duinen en aan het water. Een visie waarmee de gemeente zich onderscheidt van de Randstad zou ervoor zorgen dat een eventuele langere reistijd niet meer opweegt tegen het woongenot. Daarnaast zou er per kern gekeken kunnen worden wat de potentie is.

Wethouder Markwat sluit de bijeenkomst af door de aanwezigen te bedanken voor hun bijdrage. Hij stelt dat het een geslaagde bijeenkomst was, waarbij verschillende knelpunten aan de orde zijn gekomen, maar de aanwezige partijen ook elkaars visie hebben kunnen horen. De wethouder concludeert dan ook dat er goed samengewerkt moet worden tussen alle aanwezige partijen om zo maatwerk af te kunnen leveren, waarbij men niet wordt beperkt door bestaande projecten. Samen kan een Flakkeese visie worden vormgegeven, die vervolgens geprojecteerd kan worden op die van de provincie.

Werken bij Public Result?