Krimpregio’s in Nederland hebben te maken met een ingrijpende verandering in de bevolkingssamenstelling. Het aantal inwoners en huishoudens neemt af en de regio’s krijgen meer dan gemiddeld te maken met vergrijzing (meer ouderen) en ontgroening (minder jongeren) van de bevolking. De demografische transitie heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, economische vitaliteit en het verdienend vermogen in de regio’s.

De demografische trend lijkt onomkeerbaar. Ondanks dat er afgelopen jaren het nodige is gedaan, zijn de negatieve effecten die krimp met zich meebrengt, toegenomen. De leefbaarheid en economische vitaliteit in deze regio's blijft teruglopen, wat tot uitdrukking komt in oplopende sociaaleconomische achterstanden. Nederland raakt uit balans.

De krimpregio's pleiten ervoor om de negatieve uitwassen van krimp én groei integraal te beschouwen. De krimpregio's zijn onderdeel van Nederland Netwerkstad, waarin alle onderdelen van het netwerk stevig bijdragen aan de welvaart en het welzijn van alle inwoners. Ook vanuit sociaal en politiek perspectief is het volgens de krimpregio's onverstandig de achterstanden te laten oplopen. Continuering van huidig beleid leidt tot cumulatie van problematiek, wat ervoor zorgt dat achterstanden groeien tot het niveau van de zwakste wijken in grote steden.

De krimpregio's vragen daarom een investeringspakket voor structuurversterkende maatregelen op de thema's economie en arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstaand maatschappelijk vastgoed.

Het volledige positionpaper, dat 14 september op de agenda stond in de Tweede Kamer, vindt u hier

Werken bij Public Result?