Evaluatie krimpconvenanten Krimp & Bevolkingstransitie

Resultaten in het kort

• basis gelegd voor uitvoeringsprogramma
• voorzet voor samenwerkingsagenda
• accenten voor nieuwe rollen
• één overkoepelend rapport
• evaluatie per regio
• inzicht in het procesverloop
• inzicht in de resultaten
• aanbevelingen per sector
• individuele leerpunten per partner

 

Over dit project

Met de drie provincies Groningen, Limburg en Zeeland heeft het Rijk convenanten afgesloten voor een gezamenlijke aanpak rondom de demografische transitie in deze regio’s voor de periode 2012-2014. De evaluatie van de convenanten is door de drie provincies opgepakt gezamenlijk met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (namens het Rijk ondertekenaar van de 3 convenanten).

begeleidingscommissie

Public Result heeft de evaluatie uitgevoerd in samenspraak met een begeleidingscommissie. De bevindingen zijn gebaseerd op feitenmateriaal verkregen uit een uitgebreide documentenstudie (ruim 200 documenten) en een verdiepende gespreksronde met ruim 65 respondenten. Met behulp van overzichtelijke stoplichtschema’s per project is gemeten wat de acties in de convenanten hebben opgeleverd en beschreven is hoe de samenwerking is verlopen. Vervolgens zijn de resultaten in perspectief geplaatst.

Uit het onderzoek bleek dat er veel bereikt is en dat de krimpregio’s vaak de kraamkamer vormen van innovatie. Maar ook dat de netwerksturing en samenwerking in triple helix verband nog beter benut kan worden.

Florerende krimpregio’s zijn onmisbaar voor de B.V. Nederland en het verstevigen van de regionale economie is dan ook noodzakelijk.

Omdat het na 2 jaar eigenlijk nog te vroeg is om te kunnen spreken van maatschappelijk effecten, is op basis van de acties die gerealiseerd zijn (of juist niet) beredeneerd of het voldoende is geweest een transformatie te bewerkstelligen. Waar mogelijk zijn redenaties gestaafd met gegevens die een tipping point aan kunnen duiden in positieve of negatieve zin. Zo is aangegeven waar bijsturing nodig is en welke thema’s de komende tijd extra aandacht vragen. Daarnaast zijn knelpunten in wet- en regelgeving aangedragen die meegenomen kunnen worden in het nieuwe Actieplan Bevolkingsdaling.

Conclusie was dat het in de eerste plaats nodig zal zijn om gezamenlijk (Rijk, provincie, regio’s en partners) per regio te komen tot een langetermijnperspectief. De drie regio’s hebben de opbrengsten gebruikt om een visie neer te zetten naar het Rijk toe op het vervolg van de periode 2012-2014. Het evaluatieonderzoek heeft ook de basis gevormd voor het uitvoeringsprogramma van Deetman.

Werken bij Public Result?