Update economische ambitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 01-11-2018

< Economisch profiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden < Economische transformatiemonitor (ETM)

Tijdens de Radenbijeenkomst van 19 september heeft de programmamanager van de Arbeidsmarkregio Gorinchem de actualisatie van de Economische Transformatiemonitor 2015 (ETM'15) gepresenteerd.

Opgave voor de regio

De ETM'15 schetste het economische profiel van de regio en de maximale groei die mogelijk is. Om deze groei te bereiken en concurrerend te blijven zijn technologische en procesinnovaties noodzakelijk die leiden tot een stijging van de arbeidsproductiviteit. Ook zijn netto 5.500 extra werknemers nodig. De kwalificaties van deze werknemers zullen door de innovaties ook van aard en niveau veranderen. Er is dus voor de arbeidsmarkt van de regio een grote uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te bieden om de economische potentie van de regio te kunnen benutten, het concurrerend vermogen te versterken en de regio vitaal te houden.

In de update, de ETM'18, is in beeld gebracht welke voortgang is geboekt in de economie en op de arbeidsmarkt en in hoeverre de projecten in de regio het verschil hebben gemaakt.

In vier dashboards en een toelichtende notitie is de voortgang gepresenteerd en hieronder te downloaden.

Dashboards ETM 20180912

Notitie toelichting op dashboards ETM 20180912

De belangrijkste bevindingen zijn:

-De ontwikkelingen in de regio, op het gebied van werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en bruto regionaal product (BRP), zijn gunstig en lopen binnen de bandbreedte van de ambities in 2015.

-De zakelijke dienstverlening is, naast de in 2015 geïdentificeerde stuwende sectoren agrifood, maritieme maakindustrie, water- en deltatechnologie, maakindustrie, bouwnijverheid, logistiek
en toerisme en recreatie, ook een belangrijke sector voor economische groei in de regio. Deze sector heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en heeft voor de regio mogelijk veel potentie.

-Hoewel de trend voor het BRP gunstig is, is het van belang om in te zetten op benutting van het arbeidspotentieel in de regio.

-Met de inzet op projecten rond zij-instroom en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is de regio goed op weg om de economie verder te stimuleren en voldoende werknemers voor de regionale arbeidsmarkt te garanderen.

-Op het gebied van een woon- en leefklimaat en vestigingsklimaat voor bedrijven is er nog werk aan de winkel. Waar de regio specifiek in zou moeten groeien op deze gebieden, bijvoorbeeld in bereikbaarheid of voorzieningen, kan duidelijk worden in het gesprek met regionale ondernemers.

-Een volgende stap die de regio kan zetten is om op het gebied van de arbeidsmarkt tussen overheid, onderwijs en ondernemers tot minder vrijblijvende afspraken te komen waarin in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, en een prettig woon- en leefklimaat voor toekomstige werknemers.

Werken bij Public Result?