Anticipeerprogramma Kop van N-H Krimp & Bevolkingstransitie

De Kop van Noord-Holland is een regio in beweging. De regio zal in de toekomst te maken krijgen met een demografische en economische transitie. Vergrijzing, ontgroening en in sommige gebieden daling van de bevolking en het verder terugdringen van de omvang van één van de belangrijkste werkgevers, de Koninklijke Marine, spelen op elkaar in. De regio is door het Rijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dan ook aangewezen als anticipeerregio. Daarmee is ‘de Kop’ één van de 16 Nederlandse regio’s waar op termijn een bevolkings- en / of huishoudensdaling en een relatief sterke ontgroening en vergrijzing zal optreden.

Economische uitvoeringsagenda

Over de verwachte ontwikkelingen in de regio, de economische en bestuurlijke structuur en kansen en bedreigingen daarbij is veel gerapporteerd. De verschillende adviezen, o.a. van de commissie Deetman / Mans zijn uitgemond in de publieke ruimtelijk-economische uitvoeringsagenda ‘De Kop werkt’, waarin de vier gemeenten en de provincie samenwerken met als doel de economische vitaliteit van de regio te stimuleren.

Ter ondersteuning van deze agenda heeft Public Result een overzicht ontwikkeld met een helder en overkoepelend beeld van: een zogenaamde ‘foto’ van de regio Kop van Noord-Holland, waarin de thema’s economie, wonen, onderwijs en voorzieningen en zorg in demografisch perspectief worden geplaatst. De foto gaat in op: De gevoeligheid van de sectoren voor de demografische transitie en de ambities van de sectoren voor de toekomst. Witte vlekken in de aanpak van de regio: waar is nog niet aan gedacht? De mismatches in de regio (voorzieningen, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, e.d.). De samenhang tussen de sectoren. De regionale samenhang. Onderdeel van de foto is een gevoeligheidsanalyse waarin de elementen in samenhang worden bekeken.

Het anticipatieprogramma Kop van Noord-Holland is onder meer in de volgende media en documenten besproken:

Nieuws

Werken bij Public Result?