Literatuurstudie integraal voedselbeleid Provincie Zuid-Holland Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 1 literatuurstudie
• 75 bronnen
• 5 scenario’s
• 4 maatregelpakketen
• 10 best practices

 

Over dit project

Naar een nieuw, duurzaam voedselsysteem

De Provincie Zuid-Hollland kent alle gezichten van de Nederlandse landbouw; grootschalige akkerbouw, glastuinbouw, veehouderij in veenweidegebieden, de aangrenzende Noordzee en een levendige nieuwe scene van stadslandbouw, voedselbos en korte ketens. Het huidige voedselsysteem komt echter steeds meer onder druk te staan (stikstof, duurzaamheid, ruimtelijke claims..).

 

Literatuurstudie

Om de mogelijkheden naar een nieuw en duurzaam voedselsysteem te verkennen heeft de Provincie Public Result gevraagd een beschouwende literatuurstudie omtrent integraal voedselbeleid uit te voeren. Aan het onderzoek lagen 3 vragen aan de basis:

  • Wat wordt verstaan onder voedselbeleid, wat is er over geschreven en wat is de structuur tussen al deze adviezen?
  • Wat zijn de opvattingen over de rol van de regionale overheid en welke richtingen zijn hierin te herkennen?
  • Wat gebeurt er al om ons heen en door welke partijen wordt al een beweging naar integraal voedselbeleid gemaakt (EU farm to fork strategie)?
 

De literatuurstudie werd gebaseerd op recente wetenschappelijke publicaties, overheidspublicaties en een aantal opiniërende stukken. Belangrijkste auteurs zijn de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Wageningen University and Research (WUR). Een totaal van 75 bronnen is gebruikt voor de studie.

Een nieuw duurzaam voedselnet

Voedselbeleid is complex: er kunnen vijf scenario’s worden onderscheiden die telkens een andere focus, ambitie, partners en uitwerkingen kennen;

  • Voldoende en voordelig voedsel op de wereldmarkt
  • Technologisch optimisme
  • Alternatieve voedselnetwerken
  • Consument aan het stuur
  • Integrale voedsel politiek

 

De studie bevat niet alleen een overzicht van de tot nu toe uitgebrachte informatie in vijf scenario’s , maar stelt ook een aantal maatregelpakketten voor, gekoppeld aan een toekomstscenario waarnaar (beleid op) het voedselnet zich kan bewegen. Het is aan de partners zelf om hier een keuze in te maken: zo kan de prioriteit liggen op de bestendigheid (verdiend vermogen), de organisatie (ketensamenwerking), innovatie (efficiëntie) of bij duurzaamheid. Elk maatregelpakket vraagt een andere invulling van de rol van de overheid in het krachtenveld.

Provinciaal integraal voedselbeleid

Per scenario werkte Public Result 2 maatregelen uit met speciale aandacht voor de rol van de Provincie, ter inspiratie voor een maatregelenpakket voor provinciaal integraal voedselbeleid. Onder deze maatregelen vallen bijvoorbeeld mogelijkheden tot subsidies (op zowel nationaal als Europees niveau), aansluiten bij fieldlabs of het faciliteren van bestaande samenwerkingsverbanden gericht op een duurzame toekomst.

Nieuws

Werken bij Public Result?