Startdocument Krimpenerwaard Krimp & Bevolkingstransitie

De Krimpenerwaard is één van de zes anticipeerregio’s in Zuid-Holland. Dat wil zeggen dat de gemeente Krimpenerwaard te maken krijgt met een ingrijpende demografische transitie.

strategie opgesteld voor de anticipeerregio’s

De provincie Zuid-Holland en het Rijk (het Ministerie van BZK) hebben gezamenlijk een strategie opgesteld die toepasbaar is op alle zes de anticipeerregio’s in Zuid-Holland: het anticipatieprogramma. Daarbij is aangegeven dat de provincie en BZK het volgende willen bereiken:

  • bewustwording van en discussie over demografische transitie in de regio’s;
  • lokale vitale coalities op (boven)regionaal niveau;
  • vertaling van de gevolgen van demografische transitie in –aanpassingen van het- regionaal beleid, zoals een regionale woon- en leefvisie;
  • het starten van de regionale uitvoering van dit nieuwe beleid.
  • in het provinciaal beleid een herijking met betrekking tot de beleidsagenda bevolkingsdaling verzorgen om daarmee de complete bewustwording nog eens ten volle onder de aandacht te brengen en tevens de focus op de effecten van bevolkingsdaling op wonen, voorzieningen en economie aangeven.

Public Result ondersteunt bij dit anticipatieprogramma voor de Krimpenerwaard door onder meer een startdocument op te stellen waarin alle relevante informatie bijeengebracht is met inzicht in de demografisch verandering, de effecten daarvan op het woningbouwbeleid, de economie en de voorzieningen, de relevante samenwerkingsverbanden alsook een schets van de voornaamste veranderingsopgave als gevolg van de demografische ontwikkelingen.

Eind januari zijn de resultaten van het startdocument gepresenteerd en besproken met vertegenwoordigers van de regio Krimpenerwaard.

Nieuws

Werken bij Public Result?