Advies voor de strategische aanpak leegstand in de gemeente Den Haag Wijkenaanpak, Wonen

Resultaten in het kort

• Foto leegstand Den Haag
• 22 interviews
• 2 focusgroepen met 24 deelnemers
• Enquête
• 3 gebiedsgerichte sessies
• Rapport leegstandstrategie met impact

 

Over dit project

Leegstand als kans

Den Haag heeft de ambitie om samen met de partners (zowel vastgoedpartijen als sociaaleconomische spelers) beschikbaar vastgoed zo te benutten dat er zo min mogelijk en zo kort mogelijk leegstand is. Het invullen van de leegstand dient op een wijze te gebeuren die past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en te zorgen voor de sociaaleconomische versterking van het gebied waar de leegstand voorkomt.

Leegstand heeft los van de inkomensderving voor de eigenaar meerdere negatieve maatschappelijke effecten. Na verloop van tijd ontstaan tekenen van verwaarlozing en voor de omgeving kan een neerwaartse spiraal van verloedering, verpaupering en onveilige situaties ontstaan. Structurele leegstand in winkelcentra kan ertoe leiden dat ook op zich goed functionerende winkels hun deur sluiten om naar elders te vertrekken. Hetzelfde geldt voor kantoren. Voor grote vastgoedeigenaren kan enige leegstand nog wel acceptabel zijn vanwege de beperkte impact op hun totale portefeuille, waardoor het bij hen niet leidt tot een sense of urgency.

Voor de buurt is het wel een probleem. Bovendien is het maatschappelijk niet verantwoord om leegstaande panden en braakliggende grond onbenut te laten gezien het huidige grote woningtekort. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor leegstaande woningen boven winkels.

Naar een gezamenlijke aanpak (strategie leegstand)

Het is dan ook een goede zaak dat de gemeente Den Haag van een ad hoc beleid naar een systematische aanpak wil, die uitmondt in een heldere en toekomstvaste strategie. Op pandniveau kent de stad veel goede voorbeelden van geslaagde initiatieven. Op systeemniveau heeft Den Haag nu de ambitie samen met de partners (zowel vastgoedpartijen als sociaaleconomische spelers) beschikbaar vastgoed zo te benutten dat er zo min mogelijk en zo kort mogelijk leegstand is.

Om dit te bereiken stelt de gemeente samen met haar partners en ondersteund door Public Result een strategie voor leegstand op. Het gaat daarbij om de uitwerking van het beleidsinstrumentarium, mogelijkheden om eventuele drempels weg te nemen die de vastgoedpartijen als probleem worden ervaren en welke eventuele drempels er zijn om invulling van de leegstand weg te nemen, de rol en investeringen van de gemeente, de match van vraag en aanbod voor de betreffende leegstandsprojecten.

Onze aanpak

Public Result is gevraagd om een advies uit te brengen en het proces om te komen tot een strategie te begeleiden. Dit vanuit onze brede kennis en expertise rond de woningmarkt, de Haagse wijken en het brengen van intenties naar concrete uitvoeringsprogramma’s. In het eerder door ons uitgebrachte advies over innovatieve woonvormen waarbij de eindgebruiker centraal staat zitten aanknopingspunten die ook in dit project hun vruchten kunnen afwerpen.

Om tot een gedragen strategie te komen hebben wij een aantal stappen gezet:

  • Afbakening van het begrip leegstand en beschrijving voor Den Haag relevante vormen van leegstand.
  • Hoe ziet leegstand er in Den Haag uit (we gaan ervan uit dat de complete inventarisatie nog niet beschikbaar is, maar vanuit onze analyse kunnen we wel een globale beschrijving geven).
  • Inspirerende voorbeelden van de aanpak in Den Haag en elders.
  • Hoe kijken relevante actoren in Den Haag tegen de leegstandsproblematiek aan en welke oplossingen zien zij voor eventuele drempels?
  • Criteria voor het bepalen of het opheffen van de leegstand economisch rendabel en/of sociaalmaatschappelijk relevant is voor gemeente en voor vastgoedpartijen aan de hand van 5 cases.

Voor een innovatief programma om leegstand te bestrijden is een goede samenwerking met de partners in het veld noodzakelijk. Samen met de gemeente en partners wordt op basis van een aantal scenario’s, case studies en verkennende foto de basis voor de strategie gelegd.

De strategie zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2023 worden opgeleverd.

Nieuws

Werken bij Public Result?