Grensoverschrijdende agenda O&A Gelderland Economische structuurversterking, Grensoverschrijdende samenwerking, Onderwijs

De provincie Gelderland streeft naar een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt (O&A) om de mismatch tussen vraag en aanbod van personeel op te lossen. Het nieuwe college wil de provinciale economie, die op dit moment op volle kracht draait, toekomstbestendig maken door onder meer voor voldoende instroom van technisch personeel te zorgen. Er lopen tal van projecten en initiatieven op dit gebied. Door haar unieke ligging zowel in het (groene) hart van Nederland als aan de landsgrens met Duitsland (Noordrijn-Westfalen) wil de provincie deze opgave niet in haar eentje aangaan. Daarom zal de aansluiting met buurprovincies en het buurland worden gezocht, om van elkaar te leren en elkaars initiatieven aan te vullen.   De provincie wil de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking optimaler benutten. Op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs was er behoefte aan een proactieve agenda voor de komende jaren. Public Result heeft deze agenda voor de provincie in een interactief proces opgesteld.

Op verschillende manieren is met sleutelfiguren van deze partijen de dialoog aangegaan: in interviews (13) met een selectie van sleutelfiguren en in focusgroepen (29 augustus, 5 september 2019) met in totaal 20 deelnemers.

 

Samen met de betrokken partijen is er gekeken naar de geschikte rol van de provincie in het netwerk gros O&A. Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de provinciale rol, waar ligt de behoefte? Wat zijn witte vlekken in de samenwerking en waar kan de inzet van de provincie Gelderland leiden tot meerwaarde? Het huidige beleid van de provincie Gelderland richt zich op vier rollen: subsidieverstrekker (vooral binnen INTERREG), aanjager (proactief), ondersteuner (partijen samenbrengen) en coördinator (informatie delen).

 

Resultaat van de verkenning waren concrete aanbevelingen voor een agenda GROS O&A met bijzondere aandacht voor de rol van de  provincie in het Duits-Nederlandse netwerk.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?