Keyport Routeplan 2025-2028 Economische structuurversterking

Triple Helix in Midden-Limburg

  In de regio Midden-Limburg (en gemeente Cranendonck) werkt Keyport als triple helix stichting samen met ondernemers, onderwijs en overheid aan een versterking van de economische vitaliteit, ondernemerschap en innovatiekracht. De looptijd van het huidige routeplan 2020-2024 is net ten einde gekomen, het is tijd om vooruit te kijken naar de ambities van Keyport voor de periode 2025-2028.  

Keyport als expertorganisatie

  Keyport is in de afgelopen jaren echt op stoom gekomen als dé resultaatgerichte uitvoerings- en netwerkorganisatie. Nu is het zaak om de geboekte successen te verzilveren: meer massa en innovatie; én de organisatie meer in de regio en haar omgeving te verankeren. Maar: Sluiten de uitgangspunten van het lopende Routeplan 2020-2024 nog steeds aan bij de ambitie en doelstellingen van Keyport en de behoeftes van de regio? Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren, wat moet de focus zijn? Welke resultaten willen we bereiken en wat betekent dit voor de organisatie en governance? Hoe zorgt de regio voor voldoende uitvoeringskracht? En hoe wordt dit vormgeven, wat betekent bij een wél / niet doorgaan van de beoogde Regio Deal Midden-Limburg voor de organisatie?

Samenwerking nieuw Routeplan

 

Public Result is gevraagd om een nieuw routeplan voor en door de regio op te stellen. De regio is er op tijd bij om op basis van de voortgang en ervaringen van de afgelopen jaren, de huidige economische situatie en de actuele samenwerkingsrelaties een nieuwe koers te stellen voor Keyport. Wij werken daarom aan een breed gedragen routeplan 2025-2028 waarin ambitie, doelstellingen, focus en resultaten worden vastgelegd, maar waarin ook keuzes voor de toekomstige organisatie en benodigde en governance worden gemaakt. Dit Routeplan zal de basis vormen voor de meerjarenbegroting van Keyport door de Keyportgemeenten.

 

Aanpak Routeplan

 

Om te komen tot een nieuw routeplan, zet Public Result 4 stappen. Eerst maken wij een 360° foto die naar de huidige en toekomstige situatie kijkt. Dit zal een kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn die uitgewerkt wordt in een uitgebreid dashboard waardoor men inzicht verkrijgt in de huidige en toekomstige situatie. De resultaten toetsen wij in dialoogsessies en focusgroepen om aan te scherpen waar de regio naar toe wilt. Vervolgens werken wij een bondig routeplan uit die het DNA van Keyport en hun ambities recht doen. Zo creëren wij gezamenlijk een breed gedragen routeplan voor een nog ambitieuzer Keyport!

Nieuws

Werken bij Public Result?