Verkenning strategie Zwolle-Twente-Münster Economische structuurversterking, Grensoverschrijdende samenwerking

Resultaten in het kort

• 3 verkennende interviews
• 1 werksessie met EUREGIO
• 1 kansenrapport

 

Over dit project

Sociaaleconomische analyse van de 'corridor' 

De EUREGIO is een Nederlands-Duitse regio in het midden van Europa en verbindt verschillende gemeenten, provincies en steden in een deel van Overijssel en Noordrijn-Westfalen. De drie deelgebieden (Regio Zwolle, Twente en Münsterland) van de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster delen een aantal sterke punten en kansen, waardoor de positie in Europees verband verder versterkt kan worden. Maar er zijn ook uitdagingen die vragen om een gestructureerde aanpak. De economie is vitaal, maar de huidige demografische situatie (vergrijzing van de bevolking en daardoor een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt) vraagt aan beide kanten van de grens om oplossingen. Dat kan zijn het aantrekken van nieuwe inwoners door omvangrijke nieuwbouw (waar Regio Zwolle bijvoorbeeld sterk op inzet), maar ook door het aantrekken van meer (tijdelijk werkzame) arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Ook de grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kennisinstituten en het bedrijfsleven biedt kansen voor versterking van de economie.  

Doelstelling en verkenning

  De EUREGIO werkt aan de invulling van haar strategie EUREGIO 2030 voor de komende drie jaar. Onderdeel hiervan is onder meer de versterking van de spoorverbinding Zwolle-Twente- Münster. Maar de EUREGIO is niet de enige partner die langs deze corridor werkt aan de sociaaleconomische structuurversterking. Als input en advies voor de invulling van de euregionale strategie van de komende jaren lag de vraag op tafel aan welke onderwerpen op dit moment al  wordt gewerkt, waar nog witte vlekken zijn en wat van de EUREGIO zelf wordt verwacht of gevraagd. Daarom is samen met een aantal partners de haalbaarheid van uiteenlopende (mogelijke) vervolgstappen besproken. Public Result heeft hiervoor een ronde aan interviews uitgevoerd met de provincies. Tijdens interviews met de provincie Overijssel, de Regio Zwolle, Regio Twente en de IHK Noord-Westfalen is gezocht naar een prioritering en aanscherping van bouwstenen / thema’s. De selectie van een beperkt aantal onderwerpen/bouwstenen biedt de partijen langs de corridor de mogelijkheid de tijdens EuregioRail gestarte samenwerking voort te zetten. Tot slot is er op basis van deskresearch en diepte interviews kennis verkregen om een waardevol kansenrapport op te stellen voor 2030.

Nieuws

Gekoppelde instrumenten
Alle instrumenten
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?