Montferland is een bedrijvige gemeente. Voor deze bedrijvigheid wordt een beroep gedaan op de inzet van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld in de logistiek, wat een belangrijke sector is binnen e gemeente, zijn veel arbeidsmigranten werkzaam. Tegelijkertijd is er slecht zicht op waar zij verblijven, buiten de bekende locaties. Er zijn wel vermoedens van plekken binnen en buiten de bebouwde kommen van de gemeente en daarvan is onduidelijk hoe veilig deze woningen zijn, of ze voldoen aan de minimale kwaliteitseisen en of/hoe ze worden beheerd.

 

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de gemeente Montferland, met ondersteuning van Public Result, het "Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten" opgesteld, gericht op een Montferlandse aanpak. De kern van deze aanpak is het verbeteren van de registratie, zodat een beter beeld ontstaat van de werk- en woonlocaties van arbeidsmigranten. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de woonlocaties, zoals regels voor de kwaliteit en hoe ze worden beheerd. Daarmee wil de gemeente partijen die zich niet aan de regels houden buiten de deur houden. Hier wordt ook de handhaving op ingericht. En wordt door middel van pilotprojecten ruimte geboden voor 2 grotere huisvestingslocaties en 5 kleinere huisvestingslocaties. Door gerichte controles beoogt Montferland het wegnemen van ongewenste situaties, het verbeteren van de kwaliteit van huisvesting en hooghouden van een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners.

 

Op 14 maart 2024 is het beleidskader in de gemeenteraad behandeld en, met twee amendementen, unaniem aangenomen. Dat is een mooi resultaat waarmee de komende periode, door middel van concrete projecten, gewerkt kan worden aan de uitvoering. Inmiddels hebben zich verschillende ondernemers gemeld met interesse voor deelname aan de pilotprojecten. Voor het zetten van de eerste stappen in de uitvoering, het opbouwen van een interne organisatiestructuur en de uitwerking van de pilotprojecten blijft Public Result nog tot de zomer van dit jaar betrokken.

   

Meer weten over onze aanpak om te komen tot een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten? Kijk dan hier of neem contact met ons op.

Werken bij Public Result?