Foto en beursspel AV-regio Krimp & Bevolkingstransitie

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil de demografische transitie waar de regio mee te maken heeft niet passief doorstaan, maar hier zo goed mogelijk op anticiperen en reageren. Dit betekent dat er bij alle betrokkenen in de regio een veranderingsproces in gang wordt gezet: van bewustwording van transitie, naar visievorming, regionale programmering en uitvoering. De provincie Zuid-Holland en het Rijk (het ministerie van BZK) hebben voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en 5 andere Zuid-Hollandse regio’s een gezamenlijke strategie opgesteld die toepasbaar is op deze regio’s: het anticipatieprogramma.

Public Result ondersteunt bij dit anticipatieprogramma voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden door onder meer een ‘foto’ op te stellen waarin alle relevante informatie bijeengebracht is met inzicht in de demografisch verandering, de effecten daarvan op het woningbouwbeleid, de economie en de voorzieningen, de relevante samenwerkings- verbanden alsook een schets van de voornaamste veranderingsopgave als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Deze foto is tot stand gekomen op basis van een analyse van beschikbare informatie van de gemeenten en een interviewronde met stakeholders in de regio.

De voornaamste veranderingsopgave en ‘bouwstenen’ die daarbij prioriteit verdienen, die in de foto zijn opgenomen, zijn daarna verder uitgewerkt in een ‘beursspel’ met stakeholders. Ideeën, projecten en afspraken om de kwaliteit van de regio te behouden zijn als aandelen geformuleerd en verhandeld.

Voor de onderwerpen onderwijs, arbeidsmarkt en economie bleken de meeste ideeën te bestaan die goed ontwikkeld en uitgevoerd konden worden. Zo werd er een aandeel ‘mobiele docenten’ en ‘regiobranding’ verhandeld. Op deze manier werden goede ideeën zo concreet mogelijk gemaakt en aan kansrijke stakeholders gekoppeld. De ontwikkeling van een Regionaal Arbeidsmarkt Platform, waarin onderwijs, overheid en ondernemers samenwerken, is een van de uitvloeisels van het traject dat is ingezet. Op verschillende manieren bereidt de regio zich zo voor op de toekomst.

Het anticipatieprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is onder meer in de volgende media en documenten besproken:

Werken bij Public Result?