Wijkactieplannen 4 Haagse Krachtwijken Wijkenaanpak

Op de 40-wijken lijst van voormalig minister Vogelaar van het ministerie van VROM/WWI staan de vier Haagse Krachtwijken: Transvaal, Schilderswijk, Zuidwest en Stationsbuurt. Het rijk wilde met de gemeente een charter afsluiten om van de wijken weer Krachtwijken te maken. Voorafgaand aan het afsluiten van de charters, moest de gemeente een wijkactieplan opstellen. Deze plannen moeten een impuls bieden aan de wijk en zijn bewoners en concrete oplossingen bevatten.  Het is de bedoeling dat de wijk in 8 tot 10 jaar weer een Krachtwijk is, een wijk waar de bewoners trots op zijn.

Public Result heeft in 2007 de gemeente Den Haag ondersteund bij de implementatie van de wijkactieplannen van de 4 Haagse Krachtwijken. Public Result is eerder ook betrokken geweest bij het opstellen van deze wijkactieplannen. Dit gebeurde in samenwerking met de vitale coalities in de wijk. De plannen zijn ook gepresenteerd aan de Haagse bevolking. De betrokken wethouders gaven in het Infopunt Transvaal een persconferentie om meer bekendheid te geven aan de wijkactieplannen.

Vervolgens hebben de Haagse wethouders – Norder, Dekker, Kool en van Alphen – en minister Vogelaar de laatste charter ondertekend van de 40 Krachtwijken op 10 juli 2008. Een feestelijke bijeenkomst, want de minister heeft hiermee ook een eerste bijdrage van € 25 miljoen toegezegd voor 2008, 2009 en 2010.

Met deze bijdrage wordt een startimpuls gegeven aan de uitvoering van de 70 businesscases. De gemeente Den Haag en de woningcorporaties Staedion, Vestia en HaagWonen hebben de afgelopen periode 70 business cases opgesteld waarin concrete projecten uit de wijkactieplannen worden beschreven. De gemeente en de Haagse woningcorporaties hebben op basis van de businesscases en de raamovereenkomst een megadeal gesloten.

De gemeente Den Haag was de eerste grote stad die niet alleen naar buiten trad met een globale raamovereenkomst, maar ook met een concrete uitwerking op onderdelen. Dit grootscheepse investeringsprogramma van € 2,7 miljard voor de komende tien jaar is een optelsom van de 70 business cases. Elke business case bestaat uit: 1) ambitie, 2) resultaat verplichting, 3) planning voor 10 jaar en 4) financiële paragraaf. Inmiddels heeft de gemeenteraad ook unaniem ingestemd met de ‘Raamovereenkomst Investeringsprogramma Krachtwijken’.

Public Result heeft dit traject ondersteund tot en met 2010.

Ten slotte heeft Public Result een inhoudelijke en procesmatige bijdrage geleverd aan de aanpak van de wijk Transvaal. De aanwezigheid van een bedrijventerrein, een multiculturele winkelstraat en de grootste openluchtmarkt van Europa, maakt Transvaal uniek onder de 40 krachtwijken. De kernkwaliteit van Transvaal is dan ook gelegen in haar economische potentie. Om die reden hebben de Vrienden van Transvaal – een samenwerkingverband van gemeente, private investeerders en rijkspartners – gekozen voor een programma met een sociaal-economische invalshoek. De economie fungeert als hefboom voor sociale ontwikkelingen in de wijk.

Deze uitdaging is vertaald naar een pakket van maatregelen voor Transvaal, waaronder een aantal projecten op cruciale locaties in de wijk. Op 29 september 2009, de Dag van de Economie, is het Intentieakkoord Economie Transvaal ondertekend, mede door minister Van der Laan (VROM) en staatssecretaris Heemskerk (EZ). In 2009 zijn al diverse concrete resultaten bereikt. Er zijn 3 pilots voor leerwerktrajecten opgezet, waardoor jongeren in de wijk stage lopen en een vak leren. De vastgoedaanpak van de Paul Krugerlaan heeft plaatsgevonden en van meer dan 30 panden is de gevel opgeknapt. Ook is de Paul Krugerlaan  in oosterse sfeer gebracht met vlaggen en banieren.

Nieuws

Werken bij Public Result?