Intentieakkoord Gezondheid Haagse krachtwijken Wijkenaanpak, Zorg

De gezondheid van de inwoners van de Haagse krachtwijken is slechter dan in de rest van Den Haag. Bewoners van deze wijken voelen zich ongezonder en zijn dat vaak ook. Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde om te kunnen werken, te leven en in de buurt mee te doen. In november 2008 is daarom het Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken ondertekend door 23 lokale en regionale partijen, minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie en wethouder Van Alphen van de gemeente Den Haag. Samen vormen de partijen de vitale coalitie Het Gezond Geweten en met de ondertekening van het intentieakkoord hebben zij afgesproken samen te werken om van de Haagse krachtwijken gezonde wijken te maken. Samen met de bewoners gaat de coalitie voor een integrale aanpak van zorg, welzijn, wonen, sport en werk. De vitale coalitie is een samenwerking tussen publieke en private partijen, kennisinstellingen en de bewoners. Public Result heeft de totstandkoming van het Intentieakkoord Haagse Krachtwijken ondersteund in 2008. In samenwerking met de gemeente Den Haag is het akkoord opgesteld.

Daarnaast is Public Result tot en met 2011 betrokken geweest bij de uitvoering van het Intentieakkoord. Public Result ondersteunde de gemeente Den Haag met het opstellen van een plan van aanpak en met programmamanagement bij de uitvoering. Dat wil zeggen: het doorontwikkelen van de samenwerkingsstructuur van het programma, het optimaliseren van bestuurlijke betrokkenheid, externe communicatie en ondersteuning bij organisatie mini-conferenties, het zorgen voor financiering en het monitoren van de voortgang van projecten.

In de periode tussen 2008-2010 is na het intentieakkoord het volgende gerealiseerd:

  • Uitvoer van zes quick wins, o.a. het preventiesteunpunt, de sporttuin, gezondheidsmakelaar en een campagne op basisscholen,
  • Het maken van een gezonde wijkenanalyse per krachtwijk,
  • Het maken van het meerjarenprogramma Samen Gezond.  Dit meerjarenprogramma is het werkprogramma voor de coalitie Gezond Geweten.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?