Anticipeerprogramma NW-Friesland Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

Het Rijk wil de provincie Fryslân en de gemeenten ondersteunen bij het formuleren en uitwerken van hun krimpbeleid en wil expliciet aansluiten bij de lopende processen. Binnen de regio Noardwest Fryslân wordt door de provincie en de gemeenten toegewerkt naar een Streekagenda. Het startdocument vormt hiervoor een eerste aanzet. Logischerwijs blijven de partijen in de regio aan zet, zij hebben immers de meeste kennis en gaan uiteindelijk met de opgaven aan de slag.

Voor de anticipeerregio Noardwest Fryslân, gaat het om de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Harlingen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Menameradiel.

De ontwikkelingen, kansen en uitdagingen voor de regio worden in het startdocument Noardwest Fryslân uiteengezet op basis van de verschillende achtergronddocumenten. Wat speelt er allemaal in de regio Noardwest Fryslân? Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen? Zijn alle opgaven voldoende in beeld gebracht? Is er voldoende zicht op het beleid, de maatregelen en projecten die in de Streekagenda worden opgenomen? Welke zaken vragen nog om een extra impuls?

Op basis van deze vragen is een analyse gemaakt en wordt een voorzet gegeven voor een aantal bouwstenen die kunnen worden meegenomen in de discussie over de Streekagenda. De bouwstenen zijn vernieuwende strategieën die de regio kunnen helpen in het voorbereiden op de gevolgen van de bevolkingstransitie. Uiteindelijk is het doel om te komen tot vitale koöperaasjes om de Streekagenda op korte en lange termijn uit te kunnen voeren.

Nieuws

Werken bij Public Result?