Samenwerkingsscan HW Regionale investeringsagenda

De regio de Hoeksche Waard is aan de slag met een voortvarende aanpak om goed om te gaan met de toekomstige bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. De gemeenten, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en burgers zullen vanuit dezelfde visie moeten toewerken naar een blijvend krachtige en leefbare regio.

Slagkrachtige uitvoering

Het gezamenlijk optrekken van deze partijen is cruciaal voor een slagkrachtige uitvoering. De Samenwerkingsscan heeft hier een nuttige rol in vervuld. Op systematische wijze is de samenwerking in de Hoeksche Waard onder de loep genomen. De netwerken van de belangrijkste actoren in diverse beleidssectoren zijn gekwantificeerd en ruimtelijk in beeld gebracht.

Hierdoor was het mogelijk om uitspraken te doen over de sectoren met de beste netwerken en de mate van samenwerking. Resultaat is dat een aantal doorbraken geformuleerd waarbij de actoren zijn benoemd die daarvoor een vitale coalitie dienen te vormen. Dit gaf focus in de gewenste samenwerkingsrelaties. Op basis van de uitkomsten en het opgestelde startdocument heeft een tweetal dialoogtafels plaatsgevonden waarin mogelijke doorbraken zijn opgesteld, besproken en toebedeeld. De doorbraken en verantwoordelijkheden hebben vorm gekregen in het convenant “Pact van de Waard”, ondertekend door 11 partijen.

Nieuws

Werken bij Public Result?