Transitieatlas voortgezet onderwijs Voorne-Putten Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

De regio Voorne-Putten, bestaande uit gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, heeft te maken met een behoorlijke bevolkingstransitie: het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Deze afname van jongeren is in het primair onderwijs reeds een aantal jaar gaande en vindt nu ook zijn weerslag in het voortgezet onderwijs. Waar de basisscholen in de regio de afgelopen jaren al met leerlingendaling te maken hadden, begint de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs nu duidelijke vormen aan te nemen. De verwachte daling tussen 2015 en 2025 ligt op ongeveer 15% procent met een afname van circa 1.500 leerlingen.

De gemeenten en besturen van het primair onderwijs hebben als antwoord op deze leerlingendaling in 2016 de Transitieatlas primair onderwijs uitgevoerd. Met de weerslag van de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs, is nu ook gestart met de Transitieatlas voortgezet onderwijs.

De leerlingendaling is niet alleen van invloed op het onderwijs, maar ook op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Immers: Welk aanbod kan in stand worden gehouden? En: Sluit op termijn het aanbod ook aan op de vraag en op de onderliggende toekomstige economische ontwikkeling?

Allereerst wordt er toegewerkt naar een regionale interactieve bijeenkomst, waar genodigden zich uit kunnen spreken over normen, waarden en criteria die voor hen belangrijk zijn voor het voortgezet onderwijs in de regio. De resultaten van de discussie, inclusief uitgewerkte scenario’s die inzicht geven in gevolgen van mogelijke beleidskeuzes, worden verwerkt in een eindnotitie.

Vervolgens zal gekeken worden naar de uitwerking van businesscases en kansenkaarten voor de regio, waarmee in wordt gespeeld op urgente vragen vanuit de regio. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, passend bij het gewenste aanbod en de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de regio en de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het economisch profiel van Voorne-Putten.

Nieuws

Werken bij Public Result?