Uitvoeringsprogramma economische structuurversterking Zwolle-Münster Economische structuurversterking, Grensoverschrijdende samenwerking

Resultaten in het kort

• Werken naar een gedragen uitvoeringsprogramma
• > 30 interviews
• 3 focusgroep bijeenkomsten
• Passende businesscases

 

Over dit project

De EUREGIO werkt samen met haar triple helix partners in Münsterland, Twente en Zwolle aan betere (spoor-)verbindingen tussen de twee landen om de unieke kansen die de landsgrens biedt zo veel als mogelijk te benutten. Een betere bereikbaarheid draagt niet alleen bij aan een positief vestigingsklimaat, maar leidt ook tot een goed samenhangende onderwijs- en arbeidsmarkt en aan een versterkte regionale cohesie. De verbeterde spoorverbinding zal echter niet alleen zorgen voor een betere infrastructuur, maar versterkt ook de regionale sociaal economische structuur. Zo kan een verbeterde verbinding bijdragen aan het behoud en aantrekken van talent, grensoverschrijdende innovaties, uitwisseling van human capital, toerisme en recreatie, de energietransitie en de ruimtevraag.

 

De regio wil nu naar een breed gedragen, gezamenlijk economisch uitvoeringsprogramma en voert daarom een verkenning uit naar concrete samenwerkingsmogelijkheden. Aanleiding voor deze verkenning is het EuregioRail project dat inzet op een verbeterde (grensoverschrijdende) spoorverbinding tussen Zwolle en Münster om zo de grensregio’s met elkaar te verbinden.

 

Public Result ondersteunt de Euregio bij het opstellen van het economisch uitvoeringsprogramma, door alle verschillende partijen en initiatieven in de regio te betrekken.

Het uitvoeringsprogramma moet op breed draagvlak kunnen rekenen en zal naar verwachting ingebracht kunnen worden als nieuw INTERREG VII-project. Daarnaast zal Public Result de Euregio ondersteunen bij het opstellen van een Memorandum of Understanding die tussen de verschillende partijen ondertekend kan worden, en bij het uitwerken van een INTERREG VI-aanvraag.

 

Om tot een gedragen en integraal uitvoeringsprogramma te komen is het belangrijk een beter idee te krijgen van wat er speelt in de regio, welke samenwerkingsstructuren er al bestaan en welke projecten er reeds lopen. Dit doen we door de dialoog aan te gaan zowel Nederlandse als Duitse partners uit de gehele grensregio. Tijdens een focusgroep worden de opgehaalde resultaten gedeeld en verder aangescherpt. De businesscases die hieruit ontstaan werken we uit met aandacht voor doelen, resultaten, partners, planning en begroting. Het pakket businesscases vormt de basis van het uitvoeringsprogramma. Zo komen we uit bij een gedragen uitvoeringsprogramma waar de hele grensregio zijn schouders onder wil zetten om de grensoverschrijdende samenwerking een boost te geven.

Nieuws

Werken bij Public Result?