Regiemodel en kwartiermaker Centrum voor Ouderen Wonen, Zorg

Demografische cijfers laten een groeiende groep kwetsbare ouderen zien. Deze ouderen blijven soms buiten beeld bij de hulpverlening. In de zorgsector is er in sommige gevallen een versnipperd aanbod aan ondersteuning ontstaan, als gevolg van de geïntroduceerde marktwerking. Welzijns- en zorgaanbieders werken dan langs elkaar heen. Het is dan ook zaak om met name de kwetsbare oudere goede toegang tot het zorg- en ondersteuningssysteem te bieden met speciale aandacht voor onder meer vroegsignalering en preventie zodat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Een nieuw ordeningsprincipe in de vorm van een Centrum voor Ouderen wordt door de gemeente Den Haag onderzocht als een mogelijk antwoord op de geconstateerde tekortkomingen.

'Sociaal architect'

Public Result is in 2011 gevraagd als 'sociaal architect' een verkenning te verrichten voor een Centrum voor Ouderen. Met deze Centra voor Ouderen wordt een bundeling van voorzieningen beoogd die invulling geeft aan de ambities waarbij klantgericht wordt gewerkt.  

IMAGE

Op basis van een bureaustudie, best practices op het gebied van netwerkregie en op basis van interviews met sleutelfiguren in het veld is onderzocht hoe het Centrum voor Ouderen kan worden ingericht. Dit heeft geresulteerd in een afwegingskader dat een handvat biedt voor de vormgeving van het Centrum voor Ouderen.

Daarnaast heeft Public Result drie gebieden Den Haag in kaart gebracht waar pilots voor het Centrum voor Ouderen worden georganiseerd. In deze pilots zijn de opgestelde regiemodellen getoetst in de praktijk.

In de daaropvolgende fase vervult Public Result de functie van kwartiermaker. De kwartiermaker draagt zorg voor een goede opstart van de pilots. In januari 2012 is er een werkbijeenkomst georganiseerd waarbij verschillende gemeenten in het land kennis hebben uitgewisseld over innovatieve samenwerkingen tussen welzijn en zorg.

Meer informatie over de CvO’s vindt u op de website van gemeente Den Haag.

Nieuws

Werken bij Public Result?